Khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo hiệp định RCEP – Những thách thức và giải pháp

Đề tài phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật trong nước và quốc tế để nêu lên những thách thức về khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này. Mời các bạn tham khảo! | KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO HỘ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THEO HIỆP ĐỊNH RCEP NHỮNG THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP ENCOURAGE AND PROTECT FOREIGN INVESTMENT IN VIETNAM REGARDING TO CHALLENGES AND SOLUTIONS Hoàng Lê Ngọc Tiến Đạt Đinh Hà Thanh Bình Bùi Đình Nghĩa TÓM TẮT RCEP là một trong những hiệp định quan trọng nhất với ASEAN mở ra khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới. Với sự tham gia của 15 nước thành viên FTA này sẽ tạo ra nhiều cơ hội để phát triển các chuỗi cung ứng mới. Bên cạnh những cơ hội thách thức cho Việt Nam từ hiệp định RCEP không hề nhỏ trong hoạt động đầu tư điển hình là cơ chế khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đề tài trình bày những vấn đề lý luận chung về các biện pháp khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cùng với những quy định về đầu tư và các quy định liên quan trong Hiệp định RCEP. Qua đó đề tài phân tích đánh giá thực trạng pháp luật trong nước và quốc tế để nêu lên những thách thức về khuyến khích và bảo hộ đầu tư nước ngoài. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về vấn đề này. Từ khóa Khuyến khích đầu tư đầu tư nước ngoài bảo hộ đầu tư RCEP. ABSTRACT RCEP is one of the most important agreements to ASEAN which opens up the largest free trade area in the world. With the participation of 15 member countries this FTA is going to create more opportunities to develop new supply chains. Besides the opportunities the challenge to Vietnam from RCEP is not small in investment especially for encouraging and protecting foreign investment policy in Vietnam. This paper presents the general theoretical issue about encouraging and protecting foreign investment measures in Vietnam with regulations about investment and relevant provision in the RCEP agreement. Thereby the paper analyzes the practice of domestic investment law and foreign regulations to point out the challenge Sinh viên trƣờng Đại học Luật Hà Nội Email hoanglengoctiendat@ Sinh viên trƣờng Đại học Luật Hà Nội

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
64    11    1    30-11-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.