Đào tạo nguồn lực ngành cơ khí cho chiến lược phát triển ngành cơ khí nước ta và bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc

Bài viết này giới thiệu những điểm cốt yếu của chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam và Trung Quốc về xu thế phát triển khoa học công nghệ ngành cơ khí giai đoạn đến 2035. Trên cơ sở đó đề cập đến hiện trạng đào tạo NNL cơ khí và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam. Mời các bạn tham khảo! | Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển ngành công nghiệp chế biến chế tạo Đào tạo nguồn lực ngành Cơ khí cho chiến lược phát triển ngành Cơ khí nước ta và bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc Nguyễn Xuân Mãn1 Đặng Văn Nghìn2 Vương Quang Thái3 Trần Đức Quý4 Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội 1 Viện Cơ học và Tin học ứng dụng 2 3 Trường Đại học Bách khoa TP. HCM 4 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Tóm tắt Ngành cơ khí chế tạo là động lực thúc đẩy các ngành công nghiệp và kinh tế khác phát triển qua đó trực tiếp và gián tiếp tạo việc làm cho hàng triệu lao động góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu lao động nâng cao năng suất lao động quốc gia. Việt Nam chúng ta cần xây dựng một ngành cơ khí ngang tầm các nước trong khu vực. Tại Việt Nam cùng với quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng Đảng Chính phủ đã triển khai nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ và ưu đãi để phát triển ngành cơ khí. Trong xu thế toàn cầu hóa và phát triển kinh tế số thì ngành cơ khí chế tạo cần phải tăng cường công tác nghiên cứu khoa học NCKH và đào tạo nguồn nhân lực NNL nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra cho sự phát triển của quốc gia. Tại Hội nghị Quốc tế về Đào tạo ngành cơ khí lần thứ 9 đã được tổ chức tại Bắc Kinh Trung Quốc năm 2006 các nhà giáo dục và các nhà khoa học đã trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu và đào tạo NNL. Bài viết này giới thiệu những điểm cốt yếu của chiến lược phát triển khoa học công nghệ của Việt Nam và Trung Quốc về xu thế phát triển khoa học công nghệ ngành cơ khí giai đoạn đến 2035. Trên cơ sở đó đề cập đến hiện trạng đào tạo NNL cơ khí và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam. Từ khóa Cơ khí chế tạo đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học vấn đề đặt ra 1. Một số điểm về Chiến lược phát triển ngành cơ khí của Việt Nam đến 2025 tầm nhìn đến 2035 Cơ khí là một trong những ngành quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Hội nghị về Các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành Cơ khí Việt Nam tổ chức .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    32    1    13-08-2022
73    6    1    13-08-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.