Tiểu luận: Tìm hiểu và phân tích mô hình văn hóa của một doanh nghiệp

Tiểu luận: Tìm hiểu và phân tích mô hình văn hóa của một doanh nghiệp gồm các nội dung chính như sau:Cơ sở lý thuyết về văn hóa doanh nghiệp(VHDN); Phân tích văn hóa của một doanh nghiệp trong thực tế; Kết luận, nêu ra thực trạng văn hóa ở các doanh nghiệp Việt Nam. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI -VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ- TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI TÌM HIỂU VÀ PHÂN TÍCH MÔ HÌNH VĂN HÓA CỦA MỘT DOANH NGHIỆP Nhóm 28 Mã lớp học 125504 Giảng viên hướng dẫn ThS. Nguyễn Quang Chương Sinh viên thực hiện 1. Vũ Ngọc Lâm 20183938 2. Nguyễn Đức Tuân 20180192 3. Nguyễn Thị Dung 20180433 4. Nguyễn Hoàng Quế Hòa 20194054 Hà Nội 5 2021 Mục lục Chương 1 Cơ sở lý thuyết về văn hóa doanh nghiệp VHDN . 4 Khái luận về văn hóa doanh nghiệp . 4 . Khái niệm . 4 . Các cấp độ văn hóa doanh nghiệp . 4 Tác động của văn hoá doanh nghiệp tới hoạt động của doanh nghiệp . 6 . Tác động tích cực của văn hóa doanh nghiệp . 6 . Tác động tiêu cực của văn hóa doanh nghiệp . 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hoá doanh nghiệp . 7 . Các nhân tố bên trong . 7 . Các nhân tố bên ngoài . 10 Chương 2 Phân tích văn hóa của một doanh nghiệp trong thực tế . 13 Giới thiệu doanh nghiệp tập đoàn MASAN . 13 Lịch sử phát triển . 13 Biểu hiện văn hóa . 14 Nền tảng văn hóa. 15 Nguyên tắc hoạt động . 15 Giá trị văn hóa . 15 Chương 3 Kết luận nêu ra thực trạng văn hóa ở các doanh nghiệp Việt Nam . 17 Bốn xu hướng chủ yếu phát triển của văn hóa doanh nghiệp . 17 Giải pháp xây dựng mô hình văn hóa doanh nghiệp phù hợp Việt Nam . 17 Chương 1 Cơ sở lý thuyết về văn hóa doanh nghiệp VHDN Khái luận về văn hóa doanh nghiệp . Khái niệm Tổ chức Lao động quốc tế International Labour Organization ILO thì định nghĩa văn hoá doanh nghiệp như sau Văn hoá doanh nghiệp là sự trộn lẫn đặc biệt các giá trị các tiêu chuẩn thói quen và truyền thống những thái độ ứng xử và lễ nghi mà toàn bộ chúng là duy nhất đối với một tổ chức đã biết . Định nghĩa được phổ biến và chấp nhận rộng rãi nhất là định nghĩa của Edgar Shein một chuyên gia nghiên cứu các tổ chức Văn hoá công ty là tổng hợp các quan niệm chung mà các thành viên trong công ty học được trong quá trình giải quyết các vấn đề nội bộ và xử lý với các môi trường xung quanh . Văn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
178    11    1    07-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.