Báo cáo bài tập nhóm môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Trình bày về triết lý kinh doanh của một doanh nghiệp – Tập đoàn FPT

Báo cáo bài tập nhóm môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Trình bày về triết lý kinh doanh của một doanh nghiệp – Tập đoàn FPT giới thiệu đến các bạn những nội dung về Cơ sở lý thuyết về triết lý kinh doanh; Phân tích thực trạng về triết lý kinh doanh của Tập đoàn FPT. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ o0o BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM MÔN VĂN HÓA KINH DOANH VÀ TINH THẦN KHỞI NGHIỆP Đề tài Trình bày về triết lý kinh doanh của một doanh nghiệp Tập đoàn FPT Giảng viên hướng dẫn ThS. Nguyễn Quang Chương Danh sách sinh viên 1. Nguyễn Thị Thùy Linh 20192467 2. Hoàng Thị Thương 20192496 3. Triệu Quang Trường 20191641 Hà Nội 05 2021 1 MỤC LỤC Trang PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TRIẾT LÝ KINH DOANH 3 . Khái niệm vai trò của triết lý kinh doanh 3 . Khái niệm 3 . Vai trò 3 . Nội dung của triết lý kinh doanh 3 . Sứ mệnh 4 . Mục tiêu 4 . Hệ thống các giá trị 5 . Cách thức xây dựng triết lý kinh doanh của doanh nghiệp 5 . Những điều kiện cơ bản cho sự ra đời của triết lý kinh doanh 5 . Cách thức xây dựng triết lý kinh doanh 5 PHẦN 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ TRIẾT LÝ KINH 6 DOANH CỦA TẬP ĐOÀN FPT . Giới thiệu chung về tập đoàn FPT 6 . Lịch sử hình thành và phát triển 6 . Cơ cấu tổ chức 7 . Công ty thành viên và công ty liên kết 7 . Các lĩnh vực hoạt động chính của FPT 8 . Quy mô nhân sự 9 . Triết lý kinh doanh của tập đoàn FPT 10 . Tầm nhìn 10 . Mục tiêu 11 . Hệ thống giá trị cốt lõi 11 . Những thành công đạt được từ việc xây dựng triết lý kinh doanh 12 của Tập đoàn FPT . Những hạn chế còn tồn tại trong việc xây dựng triết lý kinh doanh 15 của Tập đoàn FPT PHẦN 3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 16 2 PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TRIẾT LÝ KINH DOANH . Khái niệm vai trò của triết lý kinh doanh . Khái niệm - Theo vai trò Triết lý kinh doanh là những tư tưởng chỉ đạo định hướng dẫn dắt hoạt động kinh doanh. - Theo yếu tố cấu thành Triết lý kinh doanh phương châm hành động là hệ giá trị và mục tiêu của doanh nghiệp chỉ dẫn cho các hoạt động kinh doanh. - Theo cách thức hình thành Triết lý kinh doanh là những tư tưởng phản ánh thực tiễn kinh doanh qua con đường trải nghiệm suy ngẫm và khái quát hóa của các chủ thể kinh doanh và chỉ dẫn cho hoạt động .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.