Tiểu luận môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Đạo đức kinh doanh của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk

Tiểu luận môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Đạo đức kinh doanh của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk giới thiệu đến các bạn những nội dung về Cơ sở lí thuyết về đạo đức kinh doanh; Đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội của công ty Vinamilk; Vấn đề vi phạm đạo đức kinh doanh của công ty Vinamilk. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN KINH TẾ amp QUẢN LÝ TIỂU LUẬN MÔN VĂN HÓA KINH DOANH VÀ TINH THẦN KHỞI NGHIỆP Đề tài Đạo đức kinh doanh của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk Giảng viên hướng dẫn Nguyễn Quang Chương Nhóm sinh viên thực hiện Họ tên MSSV Mã lớp 1. Đào Thị Thu Uyên 20180599 125504 2. Nguyễn Thị 20180537 125504 Thanh 3. Nguyễn Thị Liên 20180482 125504 4. Phan Thị Mai 20180499 125504 1 Hà Nội 2021 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Việt nam đang trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hóa mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư với các nước trên thế giới. Doanh nghiệp là nhân tố không thể thiếu đóng vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa. Sự phát triển của doanh nghiệp có tác động to lớn đến sự phát triển của đất nước giúp đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng từng bước phát triển thành một quốc gia giàu mạnh. Tuy nhiên trong quá trình hội nhập và phát triển Doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn thử thách phải cạnh tranh với rất nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Trong nền kinh tế toàn cầu các doanh nghiệp vừa hợp tác vừa cạnh tranh gay gắt với nhau. Đăc biêt ̣ ̣ doanh nghiêp Viêt Nam ̣ ̣ đang đứng trươc nh ́ ưng c ̃ ơ hôi cung nh ̣ ̃ ư những thach th ́ ức to lơn đoi hoi phai nâng cao ́ ̀ ̉ ̉ năng lực canh tranh không chi băng ngu ̣ ̉ ̀ ồn vốn chiến lược kinh doanh công nghệ năng suât chât l ́ ́ ượng hiêu qua m ̣ ̉ ẫu mã sản phẩm ma con băng uy tin ̀ ̀ ̀ ́ 2 thương hiêu va đao đ ̣ ̀ ̣ ức kinh doanh. Quan niêm chung trên thê gi ̣ ́ ới hiên nay đ ̣ ều khẳng định răng canh tranh gi ̀ ̣ ưa cac doanh nghiêp trong môi tr ̃ ́ ̣ ương toan câu hoa ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ức kinh doanh va hôi nhâp quôc tê chinh la canh tranh vê văn hoa trong đo đao đ ́ ́ ́ ̀ ́ trách nhiệm xã hội la môt yêu tô co y nghia quyêt đinh. Chính vì th ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ̃ ́ ̣ ế đạo đức kinh doanh và doanh nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ khăng khít với nhau cùng tồn tại cùng song hành để phát triển lâu dài bền vững. Doanh nghiệp cần phải hiểu rõ nắm vững và áp dụng tốt đạo

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
147    10    1    07-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.