Tiểu luận môn Văn hóa kinh doanh và tinh thần khởi nghiệp: Văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH Nestlé Việt Nam và ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là mô tả văn hoá doanh nghiệp, văn hóa của Công ty TNHH Nestlé Việt Nam nhằm có cái nhìn khái quát về văn hoá doanh nghiệp và tác động của nó đến hoạt động quản trị tại công ty. Đưa ra các phân tích, kiến nghị, đánh giá về tác động của văn hoá doanh nghiệp đến các hoạt động kinh doanh của công ty. Từ cái nhìn tổng thể thực tế tại công ty, ta đánh giá hiệu quả đã đạt được cũng như những bất cập khó khăn còn tồn tại, qua đó có những biện pháp khắc phục. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Viện Kinh tế và Quản lý - - VĂN HÓA KINH DOANH VÀ TINH THẦN KHỞI NGHIỆP ĐỀ TÀI Văn hóa doanh nghiệp Công ty TNHH NESTLÉ Việt Nam và ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp Giảng viên Nguyễn Quang Chương Nhóm thực hiện Nhóm 11 Nguyễn Tuấn Anh 20182353 Đinh Hữu Đức Hiếu 20182580 Bùi Hồng Việt 20182882 Đặng Thị Thanh Thủy 20175243 Mã lớp EM1180 - 125504 Hà Nội 5 2021 1 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU .4 1. Tính thiết thực và ý nghĩa của đề tài .4 2. Mục tiêu nghiên cứu .5 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .5 4. Phương pháp nghiên cứu .5 5. Nội dung nghiên cứu .5 PHẦN NỘI DUNG .7 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP .7 . Văn hóa doanh . Khái niệm văn hoá .7 . Khái niệm về văn hóa doanh . Hệ thống văn hóa doanh nghiệp. .9 . Các bước xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp .9 . Các mô hình văn hóa doanh nghiệp trên thế giới. .10 . Chức năng của văn hóa doanh nghiệp .12 . Các cấp độ văn hóa doanh nghiệp .13 . Tác động của văn hóa doanh nghiệp đến hoạt động của doanh nghiệp 14 . Các nhân tố ảnh hưởng tới văn hóa doanh . Các giai đoạn hình thành và cơ cấu thay đổi văn hóa doanh nghiệp 19 . Cơ cấu thay đổi văn hóa doanh . Một số cách thức thay đổi văn hóa doanh nghiệp .22 . Thực trạng xây dựng văn hóa ở các doanh nghiệp Việt Nam .22 2 . Giải pháp xây dựng mô hình văn hóa doanh nghiệp phù hợp Việt Nam. 23 CHƯƠNG 2. CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP .24 . Giới thiệu về Công ty TNHH Nestlé Việt . Văn hóa doanh nghiệp Nestlé Việt Nam .26 . Cấu trúc hữu . Những giá trị và nguyên tắc kinh doanh của Nestlé .28 . Văn hóa trong việc Quản lý và Lãnh đạo .29 . Nestlé thay đổi văn hóa doanh nghiệp để phù hợp với xu hướng chung của thế giới. .30 . Tác động của Văn hóa doanh nghiệp tới hoạt động kinh doanh của công ty 31 . Văn hoá và hoạch . Văn hoá và công .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    33    1    07-12-2021
23    52    2    07-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.