Master minor programme thesis English linguistics: A mixed method study on students’ speaking anxiety - A survey on 11th form students at Thanh Oai a high school

The first aim of this study was to review the literature about foreign language learning anxiety so that I can learn more about what has been known and what has not been regarding the topic of speaking anxiety. This knowledge will help me to design the appropriate intervention in my class with my students. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
24    19    1    08-12-2022
293    15    1    08-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.