Master minor programme thesis English linguistics: A critical discourse analysis of American ideologies embedded in some american online news on the conflicts in the South China sea from 2014-2015

The study aims to: Investigate American ideologies embedded in some American online news on the conflicts in the South China Sea from 2014-2015; raise a critical awareness for the language learners and newspaper readers; explore the American reporters underlying ideologies through analyzing the linguistic features of the news reports, which also present the close link between ideologies and media language. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.