Master thesis English teaching methodology: An evaluation on the application of the flipped classroom model in teaching English at a university in Hanoi

The overarching aim of this study is to evaluate the effects of the application of the flipped classroom model in teaching English at HTU. In addition, the study also attempts to explore students‟ and teachers‟ perceptions of the flipped classroom model. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
84    13    1    29-06-2022
74    11    1    29-06-2022
245    15    1    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.