Lecture Software Engineering - Chapter 16: User interface design

Lecture Software Engineering - Chapter 16: User interface design, objectives: To suggest some general design principles for user interface design; To explain different interaction styles and their use; To explain when to use graphical and textual information presentation; To explain the principal activities in the user interface design process; To introduce usability attributes and approaches to system evaluation. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
133    10    1    01-12-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.