Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn GDCD lớp 10 năm 2021-2022 - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ

Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn GDCD lớp 10 năm 2021-2022 - Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ sau đây để biết được cấu trúc đề thi giữa học kì 1 cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi giữa học kì 1. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. | SỞ GD amp ĐT QUẢNG NAM Ề KI Ñ ỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 2022 TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10 Th ời gian 45 phút Mã đề 601 Họ và tên học . I. Trắc nghiệm Học sinh hãy khoanh tròn vào đáp án đúng 7 điểm Câu 1 Để thực hiện tốt quy luật lượng chất cần tránh tư tưởng nào dưới đây A. Trọng nam khinh nữ. B. Dĩ hòa vi quý. C. Ngại khó ngại khổ. D. Nôn nóng đốt cháy giai đoạn Câu 2 Nhận định nào dưới đây thể hiện sự biến đổi về lượng và sự biến đổi về chất A. Chất biến đổi chậm lượng biến đổi nhanh chóng. B. Lượng biến đổi từ từ chất biến đổi nhanh chóng C. Cả lượng và chất cùng biến đổi từ từ. D. Cả lượng và chất cùng biến đổi nhanh chóng. Câu 3 Câu tục ngữ Có công mài sắt có ngày nên kim tích tiểu thành đại thể hiện A Sự biến đổi lượng dẫn đến sự biến đổi về chất B Sự thống nhất giữa các mặt đối lập C Sự vận động phát triển của sự vật hiện tượng D Sự tác động của con người vào giới tự nhiên Câu 4 Sự đấu tranh giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị trong xã hội có đối kháng giai cấp. Triết học gọi là A. khuynh hướng phát triển tất yếu của xã hội. B. sự thống nhất giữa các mặt đối lập. C. mối liên hệ giữa các giai cấp trong xã hội. D. sự đấu tranh giữa các mặt đối lập. Câu 5 Theo quan điểm của Triết học kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn làm cho A. cái chủ quan thay thế cái khách quan. B. sự vật hiện tượng giữ nguyên trạng thái. C. cái mới ra đời thay thế cái cũ. D. sự vật hiện tượng bị tiêu vong. Câu 6 Trong cuộc sống hàng ngày khi xuất hiện một mâu thuẫn trong nhận thức chúng ta cần làm gì A. Bỏ qua để đỡ mất công tìm hiểu mâu thuẫn. B. Khi nào có thời gian sẽ tìm hiểu về cách giải quyết mâu thuẫn. C. Phân tích để phân biệt đúng sai nâng cao nhận thức. D. Hoảng sợ nhờ người khác giải quyết mâu thuẫn giúp. Câu 7 Khái niệm dùng để chỉ việc xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại phát triển tự nhiên của sự vật trong triết học gọi là phủ định A. chủ quan. B. siêu hình. C. biện chứng. D. khách quan. Câu 8 Nội dung nào dưới

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.