Giao quyền trong giải quyết khiếu nại theo pháp luật hiện hành

Trong giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có thể giao cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện một số thẩm quyền được pháp luật quy định giao cho mình. Điều này là cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết khiếu nại. | NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT GIAO QUYỀN TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Bùi Thị Đào . Trường Đại học Luật Hà Nội Thông tin bài viết Tóm tắt Từ khóa Giao quyền giải quyết Trong giải quyết khiếu nại người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có khiếu nại vi phạm pháp luật thể giao cho cơ quan tổ chức cá nhân khác thực hiện một số thẩm quyền tổ chức đối thoại xác minh nội được pháp luật quy định giao cho mình. Điều này là cần thiết nhằm tạo dung khiếu nại. điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết khiếu nại. Luật Khiếu nại năm 2011 Lịch sử bài viết và Nghị định số 124 2020 NĐ-CP ngày 19 10 2020 của Chính phủ quy định về một số quyền mà người giải quyết khiếu nại có thể giao cho người Nhận bài 29 3 2021 khác thực hiện đồng thời quy định những hành vi vi phạm pháp luật liên Biên tập 09 4 2021 quan đến giao quyền. Tuy nhiên một số quy định trong các văn bản này Duyệt bài 23 4 2021 vẫn còn bất cập cần được tiếp tục hoàn thiện. Article Infomation Abstract Keywords Assignation of rights For settlement of complaints the person authorized to settle complaints complaint settlements violation may assign other agencies organizations or individuals to exercise of the law dialogues arrangment certain rights assigned to him her by law. This assignation is necessary verification of complaints. to facilitate the settlement of complaints. The Law on Complaints of Article History 2011 and Decree No. 124 2020 ND-CP dated October 19 2020 of the Government stipulate a number of rights that the authorized persons of Received 29 Mar. 2021 complaint settlement can assign to others to exercise and at the same Edited 09 Apr. 2021 time stipulate violations of the law related to the assignment of rights. Approved 23 Apr. 2021 However a number of provisions in these documents are still inadequate and need to be further improved. 1. Quan niệm về giao quyền cá nhân đó. Hiệu lực hiệu quả của việc sử dụng thẩm quyền không chỉ phụ thuộc vào Một trong những vấn đề quan trọng nhất sự hợp

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
200    12    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.