Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty Coast Phong Phú

Đề tài nghiên cứu nhằm khảo sát một hệ thống CNTT trong việc quản lý các hoạt động sản xuất và kinh doanh của một công ty, phân tích hiện trạng hệ thống CNTT đang khảo sát để tìm hiểu vai trò của CNTT đối với một công ty, đánh giá những ưu điểm và những khuyết điểm của hệ thống CNTT làm ảnh hưởng đến | D I HQC MO- BC UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES UNIVERSITE OUVERTE DE HCMV ECOLE DE COMMERCE SOLVAY MMVCFB CHUONG TRINH I gt AO T O TH C Si QUAN TRJ VI T- Bi PROGRAMME DE MAITRISE EN MANAGEMENT VIETNAM-COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE . . . VUTHINGOCPHUONG GIAI PHAP CON-G NGB THONG TIN quot - quot Tl quot BE NANG CAO HI U QUA HO T DQNG CUA quot r CONG TY COATS PHONG- PHU Chuyen nganh Quan trj kinh doanh. Ma sA 5 07 02 . LUAN VAN THAC Si . Ngtriri htr6 ng dfin khoa hQc PGS. TS. TRAN THANH TRAI Chi Minh B GIAO DVC E gt AO T O 2004 TAlJ NG D l HQC KINH TE TI-IUVIEN 0 J_ 1 LOICAMDOAN Toi xin cam doan day la cong trinh nghien c ru cua rieng toi. Cac sb li u k t qua nghien Clru neu trong lu n van la hoan toan trung th fC. Vii Thi NgQc PhuQ llg 11 LOlCAMON Toi xin tran trQng cam an cac giao su Chuang trinh cao hQc Vi t - Bi va Ban lanh d o Truang B i hQc M amp - Ban cong Ban lanh d o Truang thuang m i Solvay B i hQc tg do Bruxelles - da truy n d t cho toi nhfrng ki n thuc cimg cac kinh nghi m thgc t quy bau. B c bi t toi vo cung cam an Th y Tr n Thanh Trai- giao su hu6ng dful d tai- da danh nhi u thai gian quy bau giup toi djnh hu6ng va hu6ng ddn toi phuang phap thgc hi n d tai d toi hoan t t lu n van t6t nghi p. Toi cling xin g amp i lai cam an chan thanh nh t den gia dinh va b n be da d ng vH n tinh th n khuy n khich va hf gt trq toi trong vi c c p nh t cac ki n thuc chuyen mon v cong ngh thong tin d6ng thai cung c p cho toi nhi u sach va tai li u quy gia. Thang 02 2005 Vu Thi NgQc Phuqng 111 NH N XET CUA GIAO SU HU6NG DAN lrng d lng cong ngh thong tin sao cho co hi u qua hi m IV thong tin t i Coats Phong Phu da l c h u chi phvc vv cho din b gt Ute nghi p va kha ch p va khong phai la m gt t h tich hqp theo dung nghia cua n6. Dva tren cac phan tich 6 chuang hai lu n van tac gia d nghi cac giai phap cong ngh thong tin. Tren ca sa phan tich di tc di m cac nha cung c p cac giai phap ERP th gi6i va Vi t Nam tac gia dad nghi chn Iva giai phap ERP cua

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
327    14    1    29-06-2022
11    21    1    29-06-2022
136    145    2    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.