Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội

Mục tiêu của đề tài là đánh giá thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội, chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong việc thu hút FDI; đề xuất những giải pháp nhằm thu hút có hiệu quả hơn nguồn vốn FDI tại Hà Nội trong thời gian tới. | it f ĐẠI HỌC QUỖC G IA HẢ NỘI KHOA KINH TẾ NGUYỄN ĐỨC HẠNH ĐẦU Tư TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC s ĩ KHOA HỌC KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH KTCT - XIICN MÃ SỐ 5 .0 2 .0 1 Ngưòỉ hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Đinh Vãn Thông HÀ NỘI 10 2003 í-í-C ÍM O MỤC LỤC ỉ rang PANH MỤC CÁC BẢNG BIKU 4 DANH MỤC T ừ VIẾT TẮT 5 PHẨN MỞ ĐẦU 6 1. Tính cấp thiết của đề tài 7 2. Tình hình nghiên cứu 7 3. Mục đích nghiôn cứu 7 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 7 5. Phưctng pháp nghiên cứu 8 6. Dự kiến đóng góp của dé tài 8 7. Bốc ụ c luận vãn s CHƯƠNG 1 Cơ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP 9 NƯỚC NGOÀI . Khái niệm đạc điểm và các hình thức của đầu tư trực tiếp nước ngoài 9 . Các khái niệm cơ bản 10 . Đặc điểm và các hình thức cùa đầu lư trực tiếp nước ngoài 10 . Các lý thuyết giải thích sự ra đòi của đầu tư trực tiếp nước 13 ngoài và đánh giá hiệu quả ở tầm vĩ mỏ . Các lý thuyết giải thích sự ra dời của đầu tư Irực tiếp nước ngoài 13 . Đánh giá hiệu quả FDI ở lầm vĩ mô 17 Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài 24 . Đối với nước xuất khẩu vốn 24 . Đối với nước nhận đẩu ur 25 . Động thái dòng vốn FDI 31 ỉ .. Luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hướng vào các nước tư 31 bản phái triển . Cổng nghç chế hiến và dịch vụ là lĩnh vực thu hút đầu tư mạnh nhất 31 . Đa cực và đa biên trong dầu tư trực tiếp nước ngoài 32 . Các cổng y xuyên quốc gia dã và đang trở thành chủ đầu tư trực tiếp 33 l .. Hiện tượng hai chiều hoặc lưỡng tính irong đầu tư trực liếp 33 . Khái quát về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam trong 34 thời gian qua . Chủ irưưng của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề thu hút FDI 34 . Tình hình đầu lư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam Irong thời 36 gian qua HƯƠNG 2. THỰC TRẠNG ĐẨU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚCNGOÀI TẠI HẢ NỘI 41 Đặc điểm kinh tế - xã hội ảnh hưởng tớimôitrường thu hút 41 FDI tại Hà Nội . Đặc liểm vồ tự nhiên xã hội và nhân văn 41 . Đặc địdm về kinh tế 47 . Đặc diổm vé

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
87    12    1    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.