Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu hóa thạch Tay cuộn Turne trong hệ tầng Phong Sơn (D3-C1 ps), vùng Phong Xuân, Thừa Thiên - Huế

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu các phức hệ hóa thạch Tay cuộn Turne trong hệ tầng Phong Sơn (D3 - C1 ps) vùng Phong Xuân, Thừa Thiên - Huế nhằm xác định hệ thống phân loại và khôi phục lại các đặc điểm cổ sinh thái, cổ môi trường, cổ địa lý của chúng. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN _ Trịnh Thái Hà NGHIÊN CỨU HÓA THẠCH TAY CUỘN TURNE TRONG HỆ TẦNG PHONG SƠN D3-C1 ps VÙNG PHONG XUÂN THỪA THIÊN - HUẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội 2020 1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN _ Trịnh Thái Hà NGHIÊN CỨU HÓA THẠCH TAY CUỘN TURNE TRONG HỆ TẦNG PHONG SƠN D3-C1 ps VÙNG PHONG XUÂN THỪA THIÊN - HUẾ Chuyên ngành Địa chất học Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS. TS. Tạ Hòa Phương TS. Nguyễn Hữu Hùng Hà Nội 2020 2 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . 5 DANH MỤC HÌNH ẢNH . 5 DANH MỤC CÁC BẢNG . 6 MỞ ĐẦU. 7 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT VÀ HÓA THẠCH TAY CUỘN TURNE VÙNG PHONG XUÂN THỪA THIÊN HUẾ. 10 . Đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội .10 . Đặc điểm địa chất kiến tạo .12 . Nghiên cứu Tay cuộn Turne trong nước và trên thế giới .17 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 23 . Cơ sở tài . Phương pháp nghiên cứu .26 CHƯƠNG 3. ĐẶC ĐIỂM VÀ Ý NGHĨA TAY CUỘN TURNE VÙNG PHONG XUÂN THỪA THIÊN HUẾ . 33 . Mô tả cổ sinh .33 Bộ Strophomenida Öpik 1934 .33 Leptagonia analoga Phillips 1836 . 34 Bộ Productida Sarycheva và Sokolskaya 1959 .36 Buxtonia sp. . 37 Pustula abbotti Cambell 1956 . 38 Bộ Orthotetida Waagen 1884 .42 Schellwienella cf. weaberensis Thomas 1971 . 42 Schellwienella burlingtonensis Weller 1914 . 43 Serratocrista sp. . 45 Schuchertella pseudoseptata Cambell 1957 . 47 Bộ Orthida Schuchert amp Cooper 1932 .49 Rhipidomella michelini L Eveille 1835 . 49 Schizophoria resupinata Martin 1861 . 51 3 Bộ Spiriferida Waagen 1883 .52 Brachythyrina gobbetti Shi amp Waterhouse 1991 . 53 Unispirifer sp. . 55 Fusella sp. . 56 Bộ Spiriferinida Ivanova 1972 .58 Syringothyris sp. 58 . Ý nghĩa sinh địa tầng .59 . Ý nghĩa cổ sinh thái .61 . Ý nghĩa cổ địa lý sinh vật .63 KẾT LUẬN . 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 69 BẢN ẢNH VÀ CHÚ GIẢI . 76 4 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT b. Bản ảnh et. al. và nnk. Và những .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
76    16    1    29-06-2022
158    21    1    29-06-2022
143    13    1    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.