Mesh-free micromechanical modeling of inverse opal structures

The developed and implemented DEM-based strategy is applied to analyze stiffness and strength of inverse opals made of pure silica and inverse opals coated with titania layers of various thicknesses. Also, the influence of the porosity of the initial packing on the properties of the material is investigated. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.