A multiscale simulation approach to grinding ferrous surfaces for process optimization

Using a molecular dynamics (MD) model, we subject a nanocrystalline carbon steel work piece to grinding by hard alumina abrasives and study material removal and surface topography. A second, much larger MD model allows us to additionally study the microstructural and stress response of a polycrystalline ferritic work piece with a grain size that qualitatively reproduces macroscopic material behavior. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.