Tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền cấp xã (Tập 1): Phần 1 - NXB Tư pháp

Cuốn sách Tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền cấp xã (Tập 1): Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Vài nét khái quát về tổ chức bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tổ chức hoạt động của chính quyền cấp xã và chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã; cơ chế hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo! | ChØ o biªn so n - TS. U ng Chu L u Uû viªn Trung ng ng Bé tr ëng Bé T ph p - TS. Vò øc KhiÓn Chñ nhiÖm Uû ban Ph p luËt Quèc héi - TrÇn i H ng Phã tr ëng Ban th êng trùc Ban Néi chÝnh trung ng - TrÇn Ng t Phã BÝ th Th êng trùc tØnh uû L ng S n Biªn so n - TS. NguyÔn nh Æng Lôc Vô tr ëng Vô Ph p luËt Ban Néi chÝnh trung ng Chñ biªn - ng NguyÔn Huy Ng t Vô tr ëng Vô Hîp t c quèc tÕ Bé T ph p - ThS. NguyÔn H i Ninh Phã Vô tr ëng Vô Ph p luËt Ban Néi chÝnh trung ng - TS. Lª Thµnh Long Phã Vô tr ëng Vô Hîp t c quèc tÕ Bé T ph p - ThS. ång ThÞ Kim Thoa Häc viÖn T ph p 4 - ThS. Æng Hoµng Oanh Bé T ph p - ThS. NguyÔn Minh Ph ng Bé T ph p Tham gia biªn so n - . Lª V n HoÌ - ThS. Ng Trung Thµnh - . Bïi Xu n øc - . Lª Minh Th ng - . NguyÔn H u Tri - . NguyÔn V n M nh - ThS. Chu ThÞ Trang V n - ThS. NguyÔn Hoµng Anh - TS. Lª M nh Lu n - TS. Ph m TuÊn Kh i - CN. Lª TiÕn t - CN. NguyÔn TuÊn Anh 5 Tµi liÖu nµy lµ s n phÈm cña TiÓu dù n T ng c êng n ng lùc ph p luËt cho c n bé c ng chøc cÊp x cña tØnh L ng S n do Ban Néi chÝnh trung ng chñ tr thùc hiÖn. TiÓu dù n nµy lµ mét hîp phÇn cña Dù n VIE 02 015 vÒ Hç trî thùc thi ChiÕn l îc x y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph p luËt ViÖt Nam Õn n m 2010 Þnh h íng Õn n m 2020 do UNDP Sida DANIDA Nauy Ailen tµi trî. Tµi liÖu nµy sö dông cho c c líp tËp huÊn n ng cao n ng lùc ph p luËt c n bé c ng chøc cÊp x ë tØnh L ng S n do Dù n VIE 02 015 tæ chøc vµ kh ng ph i lµ tµi liÖu gi ng d y chÝnh thøc cña bÊt kú c nh n tæ chøc nµo. 6 Lêi giíi thiÖu C n bé c ng chøc cÊp c së x ph êng thÞ trÊn lµ nh ng ng êi gÇn d n nhÊt s t d n nhÊt. Trong ph m vi chøc n ng nhiÖm vô cña m nh c n bé c ng chøc cÊp c së chÝnh lµ nh ng ng êi trùc tiÕp truyÒn t i ph p luËt Õn víi nh n d n th ng qua gi i quyÕt c c c ng viÖc liªn quan tíi quyÒn vµ lîi Ých cña nh n d n ång thêi còng lµ ng êi thÊu hiÓu nhÊt nh ng t m t nguyÖn väng cña nh n d n nh ng v íng m c bÊt cËp cña chÝnh s ch ph p luËt khi p dông chóng trong thùc tÕ. Chñ tr ng chÝnh s ch

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
44    33    1    17-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.