Tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền cấp xã (Tập 1): Phần 2 - NXB Tư pháp

Tiếp nội dung phần 1, Tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền cấp xã (Tập 1): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng; pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở; .Mời các bạn cùng tham khảo! | KiÕn thøc ph p luËt TËp 1 Tæ chøc bé m y vµ x y dùng chÝnh quyÒn cÊp x PhÇn IV THùC HIÖN QUY CHÕ D N CHñ ë C Së I. NH NG VÊN Ò CHUNG 1. C c kh i niÖm c b n . D n chñ D n chñ lµ mét kh i niÖm chÝnh trÞ häc xuÊt hiÖn tõ thêi kú Hy L p cæ i. Trong ng n ng Hy L p d n chñ DÌmoskratia cã nghÜa lµ quyÒn lùc cña nh n d n. VÒ b n chÊt tõ d n chñ cã nghÜa lµ quyÒn lùc thuéc vÒ nh n d n tøc lµ ng êi d n thùc sù lµm chñ Êt n íc lµm chñ b n th n m nh. Mét x héi d n chñ lµ mét x héi mµ ë ã mäi ng êi d n îc tham gia quyÕt Þnh c c vÊn Ò liªn quan Õn êi sèng kinh tÕ chÝnh trÞ x héi cña m nh. Víi tÝnh chÊt lµ mét chÕ é x héi nÒn d n chñ kh ng chØ ph n nh tr nh é ph t triÓn vµ sù tiÕn bé cña x héi loµi ng êi mµ cßn thÓ hiÖn b n chÊt cña mét chÕ é chÝnh trÞ. Néi dung d n chñ îc thÓ hiÖn th ng qua quyÒn vµ kh n ng cña ng êi d n îc biÕt îc th ng tin îc tham gia ãng gãp ý kiÕn îc bµn luËn vµ îc quyÕt Þnh nh ng vÊn Ò liªn quan Õn quyÒn lîi cña m nh trªn c c lÜnh vùc chÝnh trÞ kinh tÕ v n ho x héi th ng qua c c h nh thøc kh c nhau. Cã hai h nh thøc d n chñ lµ d n chñ trùc tiÕp vµ d n chñ gi n tiÕp. - D n chñ trùc tiÕp chñ thÓ trùc tiÕp thÓ hiÖn ý chÝ cña m nh vÒ nh ng vÊn Ò quan träng nhÊt. Do ã bé m y qu n lý cña chñ 112 PhÇn IV Thùc hiÖn Quy chÕ d n chñ ë c së thÓ chØ n thuÇn ãng vai trß tæ chøc vµ b o m c c iÒu kiÖn Ó thùc hiÖn ý chÝ ã. ë y cã sù ång nhÊt gi a ng êi qu n lý vµ ng êi bÞ qu n lý. Chñ thÓ cña quyÒn lùc tù m nh gi i quyÕt c c vÊn Ò chung vÒ lËp ph p vÒ hµnh ph p vµ vÒ t ph p. Ngµy nay nh ng biÓu hiÖn phæ biÕn nhÊt cña h nh thøc d n chñ trùc tiÕp lµ tr ng cÇu d n ý ë ph m vi toµn quèc thùc hiÖn s ng kiÕn ph p luËt bÇu cö i biÓu Quèc héi vµ i biÓu Héi ång nh n d n c c cÊp ng êi d n tham gia c c ho t éng qu n lý nhµ n íc ho t éng cña c c tæ chøc x héi nghÒ nghiÖp c c h nh thøc tù qu n ë c së. - D n chñ gi n tiÕp hay cßn gäi lµ d n chñ i diÖn h nh thøc d n chñ chung nhÊt nÕu xÐt tõ gãc é c chÕ thùc hiÖn quyÒn lùc cña d n lµ chÕ é mµ viÖc ra nh ng quyÕt Þnh chñ yÕu thuéc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.