Đồ án tốt nghiệp: Nghiên giải pháp bảo mật mạng wireless dựa vào RDIUS

Mục tiêu của đề tài là giúp các bạn hiểu được tổng quan về hệ thống mạng không dây, các hình thức tấn công cũng như bảo mật mạng không dây cơ bản. Đặt biệt hiểu rõ được cơ chế, tầm quan trọng của bảo mật mạng không dây bằng chứng thực RADIUS. Mời các bạn cùng tham khảo! | Giải pháp bảo mật mạng Wireless dựa vào RADIUS MỤC LỤC MỤC LỤC . 1 LỜI CẢM ƠN .Error Bookmark not defined. LỜI MỞ ĐẦU . 4 CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ WIRELESS LAN . 5 . Wireless lan là gì . 5 . Khái niệm . 5 . Lịch sử hình thành và phát triển. . 5 . Ƣu điểm của WLAN . 6 . Nhƣợc điểm . 7 . Cơ sở hạ tầng WLAN . 7 . Cấu trúc cơ bản của WLAN . 7 . Thiết bị dành cho WLAN . 8 . Các mô hình WLAN . 12 . Chuẩn . 15 . Giới thiệu tổng quan. 15 . Các đặc điểm kỹ thuật của IEEE . 16 . Các gói tin xử lý trong tầng datalink là giử và bắt gói tin . 16 . Quá trình xử lý của các gói tin. 16 Bảo mật dữ liệu trong wlan . 16 CHƢƠNG II QUI TRÌNH CHỨNG THỰC TRONG WIRELESS LAN . 18 . Khái niệm EAP . 18 . Quá tình chứng thực . 18 . WEP và WPA . 18 . Mã hóa và giải mã trong WEP. 18 . Mã hóa và giải mã trong WPA . 21 CHƢƠNG III BẢO MẬT WLAN BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHỨNG THỰC RADIUS23 . RADIUS là gì . 23 . Quá trình trao đổi gói tin trong RADIUS . 23 Giải pháp bảo mật mạng Wireless dựa vào RADIUS . Xác thực cấp phép và kiểm toán . 23 . Sự bảo mật và tính mở rộng . 24 . Áp dụng RADIUS cho WLAN . 25 . Các tùy chọn bổ sung . 26 CHƢƠNG VI QUY TRÌNH CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG RADIUS SERVER . 28 . Cài đặt và cấu hình DHCP . 28 . Cài đặt DHCP . 28 . Cấu hình DHCP . 28 . Cài Enterprise CA và Request Certificate từ CA Enterprite Server . 28 . Cài đặt Enterprise CA . 28 . Request Certificate từ CA Enterprite Server . 29 . Tạo user cấp quyền Remote Access cho users và chuyển sang Native Mode. 30 . Tạo OU có tên wifi . 30 . Chuyển sang Native Mode . 31 . Cài đặt và cấu hình RADIUS tạo Remote Access Policy. 31 . Cài đặt RADIUS . 31 . Cấu hình RADIUS . 32 . Tạo Remove Access Policy . 33 . Cấu hình AP . 35 . Cấu hình Wireless client . 36 . Demo . 38 KẾT LUẬN . 41 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 42 Giải pháp bảo mật mạng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.