Venture capital and entrepreneurial firms: A review of recent academic literature and suggestion for future studies in Vietnam

The objective of this study is to conduct a comprehensive review of recent literature on venture capital and its effects on entrepreneurial firms from a corporate finance perspective. Previous literature emphasizes the role of venture capital of entrepreneurs, financiers, governors, and information intermediaries |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.