Entrepreneurship decision of business students in Vietnam: The role of entrepreneurship education

Under the new wave of entrepreneurial spirit around the country, business universities have taken actions to integrate entrepreneurship education in their courses. However, the students perceived benefitsof these actions and their effects on theirdecision to entrepreneur are still ambiguous. This research work aims to identify the motivations of business students’ entrepreneurship and to analyze the impact of entrepreneurshipeducation on their entrepreneurial intentions. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.