Giáo trình Soạn thảo văn bản (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ Cao đẳng): Phần 1 - CĐ GTVT Trung ương I

Giáo trình Soạn thảo văn bản (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 1 cung cấp những kiến thức cơ bản về những quy định chung về văn bản, văn bản pháp quy như khái niệm, chức năng, vai trò; hình thức và nội dung của văn bản; ý nghĩa và tầm quan trọng của văn bản pháp quy. Mời các bạn tham khảo. | BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƢỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƢƠNG I GIÁO TRÌNH Môn học Soạn thảo văn bản NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Hà Nội 2017 2 MỤC LỤC Lời nói đầu 4 Chƣơng 1 Những quy định chung về văn bản .5 1. Khái niệm chức năng và vai trò cuả văn bản .5 2. Phân loại văn bản 10 3. Hình thức và nội dung của văn bản .13 4. Ý nghĩa của việc soạn thảo văn bản .15 5. Quy trình soạn thảo văn bản .15 6. Văn bản quản lý nhà nƣớc .17 Chƣơng 2 Văn bản pháp quy .23 1. Khái niệm và đặc trƣng của văn bản pháp qui 23 2. Ý nghĩa và tầm quan trọng của văn bản pháp qui .23 3. Yêu cầu về nội dung và hình thức của văn bản pháp qui 24 4. Các hình thức văn bản pháp qui .26 5. Phƣơng pháp soạn thảo các văn bản pháp qui .27 Chƣơng 3 Văn bản hành chính .34 1. Khái niệm văn bản hành chính .34 2. Các hình thức văn bản hành chính .34 3. Phƣơng pháp soạn thảo một số văn bản hành chính thông dụng .40 Chƣơng 4 Văn bản hợp đồng 46 1. Văn bản hợp đồng kinh tế 46 2. Hợp đồng lao động 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO .65 3 LỜI NÓI ĐẦU Soạn thảo văn bản là một khâu quan trọng và cần thiết trong hoạt động của các cơ quan Nhà nƣớc các tổ chức trính trị xã hội và các doanh nghiệp. Học sinh trung học Xây dựng và trung học Kế toán sau khi tốt nghiệp ra làm việc thƣờng phải soạn thảo các loại công văn tờ trình lập các biên bản nghiệp thu thanh quyết toán công trình hoặc thảo các hợp đồng kinh tế Thực tế khi thảo sát nhiều đơn vị công ty ở các tỉnh miền Trung Tây Nguyên dều cho biết về mặt này học sinh sinh viên còn hạn chế. Để tạo điều kiện giúp học sinh tiếp cận và học tập môn học đƣợc thuận lợi chúng tôi đã nghiên cứu tập hợp nhiều tài liệu của nhiều tác giả để biên tập cuốn sách này theo nội dung chƣơng trình môn Soạn thảo văn bản dùng cho ngành Kế toán. Ngoài nội dung học còn có thêm phần phụ lục mở rộng để học sinh tham khảo giúp cho việc tác nghiệp sau này. 4 Chƣơng 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN BẢN 1. Khái niệm chức năng và vai trò của văn bản . Khái niệm Ngay từ lúc xuất hiện loại

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.