Giáo trình Marketing (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ Cao đẳng): Phần 1 - CĐ GTVT Trung ương I

Giáo trình Marketing cung cấp những kiến thức, nguyên lý marketing căn bản, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của sinh viên, các tổ chức kinh tế và các tổ chức phi lợi nhuận trong lĩnh vực marketing. Giáo trình được biên soạn với 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày hệ thống nghiên cứu thông tin và môi trường marketing. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết. | BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƢỜNG CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƢƠNG I GIÁO TRÌNH Môn học Marketing NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Hà Nội 2017 2 Mục lục Lời nói đầu .4 Bài mở đầu .5 1. Sự ra đời và phát triển của Marketing .5 2. Các khái niệm và định nghĩa .9 3. Vai trò và chức năng của Marketing .12 Chương 1 Hệ thống nghiên cứu thông tin và môi trường marketing 1. Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp .14 2. Nghiên cứu Marketing .20 3. Môi trƣờng marketing .28 Chương 2 Nghiên cứu hành vi khách hàng và phân đoạn thị trường 1. Nghiên cứu hành vi khách hàng và định hƣớng hoạt động marketing .38 2. Phân đoạn thị trƣờng lựa chọn thị trƣờng mục tiêu định vị hàng hoá .59 Chương 3 Chiến lược sản phẩm 1. Sản phẩm hàng hoá theo quan điểm marketing .65 2. Các quyết định về nhãn hiệu hàng hoá .67 3. Quyết định về bao gói hàng hoá và dịch vụ khách hàng .69 4. Sản phẩm mới và chu kỳ sống của sản phẩm .75 Chương 4 Thiết kế giá cả cho hàng hóa và phân phối sản phẩm 1. Thiết kế giá cả cho hàng hoá .79 2. Chiến lƣợc về kênh phân phối hàng hoá .82 Chương 5 Chiến lược yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá 1. Bản chất và ý nghĩa của xúc tiến yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ 87 2. Các hoạt động yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp .89 Tài liệu cần tham khảo .97 3 Lời nói đầu Nền sản xuất hàng hóa đã phát triển với trình độ cao nền kinh tế trí thức gắn liền với quá trình quốc tế hóa toàn cầu hóa đã tạo xu thế phát triển của nền kinh tế thế giới ngày càng cạnh tranh gay gắt về quy mô cƣờng độ phạm vi rộng lớn và sâu hơn xuất hiện liên tục những kỹ thuật mới và thị trƣờng mới. Trong hoàn cảnh phát triển kinh tế nhƣ thế một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triện phải tiến hành huy động mọi nguồn lực. Đồng thời điều hành tổng hợp mọi yếu tố nhằm đạt đƣợc mục tiêu đã định trƣớc. Thông qua chiến lƣợc marketing doanh nghiệp có thể phát huy nội lực hƣớng vào những cơ hội hấp dẫn thị trƣờng và năng cao hiệu quả kinh doanh tăng cƣờng khae năng cạnh tranh giữa các quốc gia và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
213    11    1    29-06-2022
65    17    1    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.