Bộ đề thi thử môn tiếng Anh: Phần 1

Cuốn sách "Bộ đề thi thử môn tiếng Anh" tập hợp một số đề thi thử mới nhất của năm nay để các bạn học sinh tự thử sức mình trước khi bước vào kỳ thi chính thức. Các đề thi được biên soạn dành cho thí sinh lớp 12 thi vào các trường đại học và cao đẳng, và theo nội dung và định hướng ra đề thi của Bộ GD & ĐT. Cuốn sách được chia thành 2 phần ebook, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của cuốn sách sau đây để biết thêm nội dung chi tiết. | lt PPhienban h f mớinhât m L C K .0 0 0 0 0 5 4 5 0 8 y NEW NE v 5ITION Cập nhật 1wil t j cạ 1 1 B i l l Tủ sách ôn thi đai hoc 1V 4 0 S nhát BỘ ĐÊ THI THI THỬ MÔN T IÉ N G ANH Dành cho th í sinh lớp 12 thi vào các trường đại học và cao đẳng Biên soạn theo nội dung và định hướng ra đề thi của Bộ GD amp ĐT Tron Bo SGK https B ộ ĐỀ THI - THI THỬ MÔN TIÉNG ANH Download Ebook Tai https Tron Bo SGK https TÀI LIỆU THAM KHẢO Để hoàn thiện cuốn sách Bộ đề thi - thi thử môn tiếng Anh chúng tôi đã tập hợp một sô đê thi thử mới nhât cùa năm nay. đê các bạn học sinh tự thử sức mình trước khi bước vào kỳ thi chính thức. Cuốn sách này sử dụng các nguồn tài liệu của các trường THPT 1. TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 2. TRƯỜNG THPT NGUYẺN DƯ - THANH OAI 3. TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ 4. TRƯỜNG THPT LÊ HÔNG PHONG - BỈM SƠN 5. TRƯỜNG THPT CỬA LÒ - NGHỆ AN Và một số nguồn tài liệu khác. Download Ebook Tai https Tron Bo SGK https The Windy NGUYỄN THU HUYÈN Tổng hợp amp biên soạn BÔ ĐỀ THI - THI THỬ MÔN TIẾNG ANH D ành cho th í sin h lớ p 12 thi vào các trư ờ n g đ ạ i học và ca o đcmg B iên so ạ n theo n ộ i d u n g vờ định h ư ớ n g ra để thi cua Bộ G D í Đ T H iệu đính MỸ HƯƠNG amp NGUYỄN XOAN NHẢ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỞC GIA HÀ NỘI Download Ebook Tai https Tron Bo SGK https Download Ebook Tai https Tron Bo SGK https LỜI NÓI Đ Ầ U C ác tlĩís in h th â n m ến N hàm đáp ứng nhu cầu của các thí sinh chuẩn bị thi tuyên sinh vào các trường Đại học v à C ao đăng m ôn tiếng A nh có thêm tư liệu câu hòi trăc nghiệm d ù n g cho ôn tập luyện tập củng cố và nam vừ n g kiến thứ c k ĩ năng cần thiết phục vụ cho các kì thi năm nay và nhữ ng năm tới ch ú n g tôi xin ra m ắt cuốn sách B ộ Đ È T H I - T H I T H Ủ M Ô N T IÉ N G A N H Nội dung cuốn sách gôm bôn phân P hần I P h ư ơ n g p h á p làm bài thi P hần II Đ e thi .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    16    1    27-06-2022
207    23    1    27-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.