Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 10 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 10 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên sẽ giúp các bạn biết được cách thức làm bài thi trắc nghiệm cũng như củng cố kiến thức của mình, chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo. | SỞ GIÁO DỤC amp ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2021 - 2022 TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN Môn ĐỊA LÍ 10 Đề có 03 trang Thời gian làm bài 45 phút không tính thời gian phát đề Họ và tên .Lớp . Số báo danh . Mã đề 001 TRẮC NGHIỆM 7 0 ĐIỂM Câu 1. Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là A. cây trồng và vật nuôi. B. hàng tiêu dùng và vật nuôi. C. cây trồng và hàng tiêu dùng. D. máy móc và cây trồng. Câu 2. Cho bảng số liệu DIỆN TÍCH CÂY TRỒNG CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2010 2019 Đơn vị Nghìn ha Năm 2010 2013 2016 2019 Cây hàng năm 11214 3 11714 4 11798 6 11156 8 Cây lâu năm 2846 8 3078 1 3313 5 3546 4 Nguồn Niên giám thống kê Việt Nam 2019 NXB Thống kê 2020 Theo bảng số liệu để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích cây trồng của nước ta giai đoạn 2010 - 2019 dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất A. Tròn. B. Kết hợp. C. Miền. D. Đường. Câu 3. Nhiệt lượng Mặt Trời mang đến bề mặt Trái Đất luôn thay đổi theo vĩ độ là do thay đổi của A. hấp thụ nhiệt của mặt đất. B. góc chiếu của tia bức xạ. C. phân bố đại dương. D. bức xạ mặt đất. Câu 4. Cho bảng số liệu SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2019 Đơn vị Triệu người Quốc gia Cam-pu-chia In-đô-nê-xi-a Phi-lip-pin Mi-an-ma Số dân 16 5 268 4 108 1 54 0 Số dân thành thị 3 9 148 4 50 7 16 5 Nguồn Niên giám thống kê Việt Nam 2019 NXB Thống kê 2020 Theo bảng số liệu cho biết quốc gia nào sau đây có tỷ lệ dân thành thị cao nhất A. Phi-lip-pin. B. Mi-an-ma. C. Cam-pu-chia. D. In-đô-nê-xi-a. Câu 5. Cho bảng số liệu SỐ DÂN TRÊN THẾ GIỚI QUA CÁC NĂM Đơn vị Tỉ người Năm 1804 1927 1959 1974 1987 1999 2011 Số dân 1 2 3 4 5 6 7 Nguồn Niên giám thống kê năm 2015 NXB thống kê 2016 Theo bảng số liệu nhận xét nào sau đây đúng khi nói về tình hình tăng dân số của thế giới giai đoạn 1804 - 2011 A. Thời gian để dân số tăng lên 1 tỷ người tăng theo cấp số nhân. B. Thời gian để dân số tăng lên 1 tỷ người ngày càng tăng. C. Thời gian để dân số tăng lên 1 tỷ người ngày càng giảm. D. Thời gian để dân số tăng lên 1 tỷ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
185    12    1    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.