Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Yên Khánh A

Các bạn cùng tham khảo Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Yên Khánh A tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. | TRƯỜNG THPT YÊN KHÁNH A ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I Mã đề thi 101 NĂM HỌC 2021 2022 Bài thi KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần HÓA HỌC LỚP 10 Thời gian làm bài 50 phút. 40 câu trắc nghiệm 03 trang Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn Họ tên thí sinh . S ố báo danh . Cho biết Nguyên tử khối của các nguyên tố H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 S 32 Cl 35 5 K 39 Fe 56 Cu 64 Br 80 Ag 108 Ba 137 Mg 24. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Câu 41 Cấu hình e sau là của nguyên tố nào 1s22s22p63s1 A. F B. Cl C. Na D. Ne Câu 42 Hạt nhân nguyên tử có hạt nào sau đây không mang điện A. hạt p B. hạt n C. hạt e D. hạt mang điện tích dương Câu 43 Trong phản ứng Fe CuCl2 FeCl2 Cu 1mol Fe đã A. nhường 1mol electron. B. nhường 2mol electron. C. nhận 2mol electron. D. nhận 1mol electron. Câu 44 Cho các phản ứng sau a FeO HNO3đặc nóng Fe NO3 3 NO2 H2O b FeS H2SO4đặc nóng Fe2 SO4 3 SO2 H2O c Al2O3 HNO3đặc nóng Al NO3 3 H2O d Cu dung dịch FeCl3 CuCl2 FeCl2 e NaOH HCl NaCl H2O Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hoá khử là A. a c d B. a b c C. a b d D. a b c d e Câu 45 Nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p4. Vị trí của Y trong bảng tuần hoàn là A. chu kỳ 3 nhóm IVA B. chu kỳ 4 nhóm IIIA C. chu kỳ 2 nhóm VIA D. chu kỳ 3 nhóm VIA Câu 46 Hoà tan 11 2 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO4 0 5M. Giá trị của V là A. 80. B. 160. C. 40. D. 60. Câu 47 Cho phản ứng Cu HNO3 Cu NO3 2 NO H2O. Chất đóng vai trò chất oxi hóa là A. Cu B. HNO3 C. H2O D. NO Câu 48 Cho phản ứng Fe H2SO4 FeSO4 H2 Hệ số của Fe là A. 3 B. 4 C. 2 D. 1 2 2 6 Câu 49 Cation M có cấu hình electron là 1s 2s 2p liên kết với nguyên tửu Oxi để tạo thành hợp chất M2O. Loại liên kết trong hợp chất này là A. Liên kết cộng hóa trị có cực. B. Liên kết cộng hóa trị không cực. Trang 1 C. Liên kết ion. D. Liên kết cho nhận. Câu 50 Kí hiệu hóa học biểu thị đầy đủ đặc trưng cho nguyên tử của nguyên tố

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.