Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2021-2022 có đáp án - Trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên sẽ giúp các bạn biết được cách thức làm bài thi trắc nghiệm cũng như củng cố kiến thức của mình, chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo. | TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2021-2022 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn TIẾNG ANH LỚP 10 HỆ 10 NĂM Đề kiểm tra có 04 trang Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian phát đề Mã đề 001 Họ và tên học sinh . . Lớp SBD .Phòng I. PHẦN TRẮC NGHIỆM THÍ SINH LÀM VÀO PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM Đối với mỗi câu hỏi thí sinh chọn 01 phương án trả lời đúng nhất và tô kín một ô tròn trong phiếu trả lời trắc nghiệm tương ứng với phương án trả lời đúng. Các em nhớ tô Số báo danh và Mã đề thi trên phiếu Trả lời trắc nghiệm. Mark the letter A B C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions. Question 1. A. consume B. enter C. iron D. laundry Question 2. A. laptop B. pencil case C. smartphone D. solar charger Mark the letter A B C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions. Question 3. . A. financial B. grocery C. sure D. special Question 4. A. stomach B. chest C. chord D. psychology Mark the letter A B C or D to indicate the word s OPPOSITE in meaning to the underlined word s in each of the following questions. Question 5. We are looking for people who are hard-working ardent and able to dance and sing. A. active B. dynamic C. passive D. tired Question 6. I want to buy a printer but I m afraid it s bulky. A. small B. inconvenient C. expensive D. big and heavy Mark the letter A B C or D to indicate the word s CLOSEST in meaning to the underlined word s in each of the following questions. Question 7. It s more economical to buy this car than that jet ski. A. cost-effective B. expensive C. insensitive D. wasteful Question 8. The band s debut album was a smash hit. A. great success B. failure C. disappointment D. passion Mark the letter A B C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions. Question was coming home this morning when I was seeing Kate

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
103    50    1    05-12-2023
221    67    1    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.