Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2021-2022 có đáp án - Sở GD&ĐT Bắc Giang

Hãy tham khảo Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2021-2022 có đáp án - Sở GD&ĐT Bắc Giang để giúp các em biết thêm cấu trúc đề thi học kì 1 như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi học kì sắp tới đạt điểm tốt hơn. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I BẮC GIANG NĂM HỌC 2021 - 2022 MÔN HÓA HỌC LỚP 12 THPT Đề kiểm tra gồm có 03 trang Thời gian làm bài 45 phút không kể thời gian giao đề Mã đề 301 Họ tên thí sinh . Số báo danh . Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 S 32 Cl 35 5 K 39 Fe 56 Cu 64 Zn 65 Ag 108. Câu 1 Phát biểu nào sau đây là đúng A. Kim loại có độ cứng lớn nhất là Cr. B. Kim loại dẫn điện tốt nhất là Fe. C. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là Na. D. Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Cu. Câu 2 Cho dãy các kim loại Na Al Cu Fe Ag. Trong các kim loại trên số kim loại tác dụng với dung dịch HCl là A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. Câu 3 Cho các tơ xenlulozơ axetat visco nitron nilon-6 6. Trong các tơ trên số tơ tổng hợp là A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. Câu 4 Cho dãy các chất CH3COOCH3 C2H5OH H2NCH2COOH CH3NH2. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 5 Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên A. Polibutađien. B. Xenlulozơ. C. Poli vinyl clorua . D. Polietilen. Câu 6 Cho m gam bột Zn vào 500 ml dung dịch Fe2 SO4 3 0 24M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng dung dịch tăng thêm 9 6 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị của m là A. 20 80. B. 29 25. C. 48 75. D. 32 50. Câu 7 Hỗn hợp X gồm peptit Y mạch hở CxHyN5O6 và hợp chất Z C4H9O2N . Lấy 0 09 mol X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0 21 mol NaOH chỉ thu được sản phẩm là dung dịch gồm C2H5OH a mol muối của glyxin và b mol muối của alanin. Nếu đốt cháy hoàn toàn 41 325 gam X bằng lượng oxi vừa đủ thì thu được N2 96 975 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Tỉ lệ a b có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây A. 2 60. B. 1 50. C. 1 30. D. 0 75. Câu 8 Chất nào sau đây là amin A. CH3COOH. B. CH3COOCH3. C. C2H5OH. D. CH3NH2. Câu 9 Dãy các ion xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa là A. Fe2 Fe3 Cu2 . B. Cu2 Fe3 Fe2 . C. Fe3 Fe2 Cu2 . D. Fe2 Cu2 Fe3 . Câu 10 Kim loại nào sau đây tác dụng mãnh liệt với nước ở điều kiện

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
336    43    1    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.