Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2021-2022 có đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam

Với Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2021-2022 có đáp án - Sở GD&ĐT Quảng Nam sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại kiến thức và kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đạt được kết quá mong muốn. Mời các bạn tham khảo. | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022 QUẢNG NAM Môn HÓA HỌC - Lớp 12 Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề ĐỀ CHÍNH THỨC MÃ ĐỀ 301 Đề gồm có 02 trang Họ và tên thí sinh Số báo danh Cho biết nguyên tử khối C 12 H 1 O 16 N 14 Cl 35 5 Na 23 K 39. Câu 1. Phản ứng giữa etyl axetat và nước tạo thành ancol etylic và axit axetic thuộc loại phản ứng A. trùng ngưng. B. este hóa. C. trung hòa. D. thủy phân. Câu 2. So với este các ancol có cùng số nguyên tử cacbon có nhiệt độ sôi A. thấp hơn hẳn. B. gần bằng nhau. C. cao hơn hẳn. D. bằng nhau. Câu 3. Chất nào sau đây là metylamin A. CH3 2NH. B. CH3NH2. C. C2H5NH2. D. C6H5NH2. Câu 4. Dung dịch của fructozơ phản ứng được với A. NaCl. B. Cu OH 2 OH-. C. quỳ tím. D. CuSO4. Câu 5. Đặc điểm nào sau đây đúng với chất béo A. Chỉ ở trạng thái rắn trong điều kiện thường. B. Tan tốt trong nước. C. Có thành phần nguyên tố là C H O. D. Không tham gia phản ứng thủy phân. Câu 6. Tơ nào sau đây là tơ nhân tạo A. Tơ nitron. B. Tơ visco. C. Tơ tằm. D. Tơ nilon. Câu 7. Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được sản phẩm là A. glixerol. B. saccarozơ. C. glucozơ. D. fructozơ. Câu 8. Ở điều kiện thích hợp glyxin có thể phản ứng được với A. H2. B. NaOH. C. KNO3. D. Na2SO4. Câu 9. Polime nào sau đây là chất dẻo A. Xenlulozơ. B. Polibutađien. C. Poliacrilonitrin. D. Poli vinyl clorua . Câu 10. Chất nào sau đây là đipeptit A. NH2-CH2-COOH. B. CH2 CH-CN. C. NH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH. D. C2H5NH2. Câu 11. Saccarozơ là đisaccarit có nhiều trong cây mía. Công thức phân tử của saccarozơ là A. C12H22O11. B. C6H10O5 n. C. C6H12O6. D. C6H14O6. Câu 12. Đun nóng dung dịch lòng trắng trứng thì xảy ra hiện tượng A. đông tụ. B. dung dịch chuyển sang màu tím. C. sủi bọt khí. D. dung dịch chuyển sang màu xanh. Câu 13. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính A. CH3COOH. B. CH3CH2NH2. C. H2NCH2COOH. D. C6H5NH2. Câu 14. Chất nào sau đây là este A. CH3OCH3. B. HCOOC2H5. C. CH3COOH. D. CH3OH. Câu 15. Phân tử metyl fomat có bao nhiêu nguyên tử cacbon

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
26    53    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.