Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 3: At home (What a lovely home! - A2)

Bài giảng môn Tiếng Anh lớp 7 - Unit 3: At home (What a lovely home! - A2) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh làm quen với các từ vựng: delicious, interesting, boring, lovely, comfortable, modern, amazing; làm quen với mẫu câu What + (a/an) + adj + N! dùng để cảm thán, diễn tả ý khen ngợi hay than phiền về điều gì đó; . Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng! | Welcome to class Questions 1- How many rooms are there in your house 2- What are they 3- What things are there in your room Unit 3 AT HOME A- WHAT A LOVELY HOME A2 - delicious adj. ngon Vocabulary - interesting adj. thú vị - boring adj. chán - lovely adj. đáng yêu - comfortable adj. thoải mái - modern adj. hiện đại - amazing adj. ngạc nhiên Exclamations What a an adj. N Compliments Complaints What a What a What an bright beautiful awful day room girl Câu cảm thán dùng để diễn tả ý khen ngợi hay than phiền về điều gì đó. Write exclamations a Complaints awful restaurant What an awful restaurant wet day What a wet day boring party What a boring party bad movie What a bad movie Write exclamations b Compliments lovely house What a lovely house delicious dinner What a delicious dinner interesting movie What an interesting movie great party What a great party Use What a an adj. noun to write exclamations 1- She is a nice girl. What a nice girl 2- The room is very dirty. What a dirty room 3- The boy is intelligent. What an intelligent boy 4- It is an old house. What an old house What 5- The children are naughty. naughty children Homework - Learn vocabulary structure. - Make the exclamations A2 . - Prepare unit 3 B1.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.