Vận dụng linh hoạt các hoạt động trải nghiệm nhằm nâng cao khả năng tiếng Việt cho sinh viên Lào tại trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Nâng cao khả năng và trình độ Tiếng Việt cho sinh viên Lào là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác đào tạo của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo sinh viên Lào tại nhà trường, cần thiết phải nhận diện được các vấn đề then chốt, từ đó có những giải pháp định hướng đổi mới thiết thực trong công tác đào tạo giáo dục. | SỐ 56 2021 KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUI VẬN DỤNG LINH HOẠT CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾNG VIỆT CHO SINH VIÊN LÀO TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH Vũ Thị Thanh Huyền Nguyễn Thị Thanh Hoa Khoa Khoa học Cơ bản Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh Email Huyenanhvu1978@ Mobile 0916 351 061. Tóm tắt Từ khóa Nâng cao khả năng và trình độ Tiếng Việt cho sinh viên Lào là một trong Giảng dạy Tiếng Việt Hoạt những nhiệm vụ quan trọng trong công tác đào tạo của Trường Đại học Công động trải nghiệm Kinh nghiệp Quảng Ninh. Để nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo sinh viên Lào tại nghiệm Năng lực Sinh viên nhà trường cần thiết phải nhận diện được các vấn đề then chốt từ đó có những Lào giải pháp định hướng đổi mới thiết thực trong công tác đào tạo giáo dục. Từ cơ sở lý luận về các khái niệm có liên quan căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường các tác giả đã xây dựng đề xuất một số giải pháp đổi mới nội dung và phương pháp dạy học sinh viên Lào thông qua tăng cường các hoạt động trải nghiệm. Từ đó giáo dục hướng dẫn hỗ trợ các em trong việc nâng cao ý thức học tập sử dụng tốt Tiếng Việt để tiếp thu kiến thức chuyên ngành đào tạo tại trường ĐHCN Quảng Ninh. 1. ĐẶT VẤN ĐỀ hiểu về mặt lí luận và thực tiễn của hoạt động trải Nước Việt Nam giàu truyền thống Văn hoá vì nghiệm trong giáo dục bài viết nhằm mục tiêu vận có lịch sử phát triển lâu đời. Tiếng Việt là một ngôn dụng xây dựng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho ngữ hội tụ được các tinh hoa của Văn hoá và con lưu học sinh Lào. Từ đó giúp các em phát triển khả người Việt. Đối với mỗi lưu học sinh Lào khi sang năng tiếng Việt trong quá trình học tập tại Trường Việt Nam học tập tiếng Việt là chìa khóa dẫn tới Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. cánh cửa thành công. Tiếng Việt là ngoại ngữ của 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN các em và là một trong những phương tiện quan . Khái niệm về trải nghiệm và hoạt động trải trọng nhất để các em tiếp thu được vốn kiến thức nghiệm chuyên ngành hiệu quả đồng thời giúp

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    85    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.