Hoàn thiện pháp luật về thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế

Trong khuôn khổ bài viết, tác giả tập trung vào tiêu chuẩn quốc tế về thành lập tổ chức đại diện người lao động, sau đó phân tích các quy định phát luật về thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp để tìm ra những điểm cần điều chỉnh và bổ sung. | VNU Journal of Science Legal Studies Vol. 37 No. 4 2021 81-92 Original Article Legal Recommendations on the Establishment of Worker Representative Organization in Enterprise in Accordance with International Standards Nguyen Le Thu VNU School of Law 144 Xuan Thuy Cau Giay Hanoi Vietnam Received 11 September 2021 Revised 21 September 2021 Accepted 14 October 2021 Abstract In addition to Trade Union from 1 st January 2021 employees in Vietnam are entitled to establish and join worker representative organizations in enterprises. This is one of the new legislative developments that lack clarifying regulations . In this context the International Labor Organization ILO published a Digest of decisions and principles of the Freedom of Association Committee of the Governing Body of the ILO based on about 200 cases presented to this organization. Therefore the research on this vital document might provide Vietnam with the opinions of international experts and practical experiences from many countries worldwide on the concerned issue for further developing regulations on freedom of association. As this is a big topic this article only focuses on international standards on establishing worker representative organization then comparing them with Vietnamese regulations to find out the gaps to be supplemented. Keywords Freedom of association establishment of worker representative organization in enterprise ILO standards. _ Corresponding author. E-mail address thunl@ https 2588-1167 81 82 N. L. Thu VNU Journal of Science Legal Studies Vol. 37 No. 4 2021 81-92 Hoàn thiện pháp luật về thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế Nguyễn Lê Thu Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội 144 Xuân Thủy Cầu Giấy Hà Nội Việt Nam Nhận ngày 11 tháng 9 năm 2021 Chỉnh sửa ngày 21 tháng 9 năm 2021 Chấp nhận đăng ngày 14 tháng 10 năm 2021 Tóm tắt Bên cạnh tổ chức Công đoàn từ ngày 1 1 2021 người lao động có quyền tự do thành lập và .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
247    180    3    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.