Đặc điểm đất và thực trạng vùng cây ăn quả huyện Châu Thành và huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Bài viết trình bày việc thực hiện đánh giá thực trạng phát triển đất trồng cây ăn quả vùng nghiên cứu theo hiện trạng và diễn biến sử dụng đất và đặc điểm các loại hình; Xác định khả năng thích nghi đất đai cho các loại cây ăn quả điển hình của vùng từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trồng cây ăn quả trong vùng. | TẠP CHÍ KINH TẾ - CÔNG NGHIỆP Số 28 Tháng 07 2021 ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VÀ THỰC TRẠNG VÙNG CÂY ĂN QUẢ HUYỆN CHÂU THÀNH VÀ HUYỆN CAI LẬY TỈNH TIỀN GIANG Soil features and reality of fruit tree area at Chau Thanh and Cai Lay districts Tien Giang province 1 Võ Nhật Tiễn 1 Trường Đại học Tiền Giang Tiền Giang Việt Nam vntien164@ Tóm tắt Huyện Châu Thành và huyện Cai Lậy có điều kiện tự nhiên thuận lợi với quá trình sinh trưởng phát triển của nhiều loại cây ăn quả. Kết quả nghiên cứu cho thấy các giống cây ăn quả đang được trồng tại đây đều sinh trưởng phát triển tốt và cho năng suất cao. Toàn vùng có 4 nhóm đất chính Nhóm đất cát giồng có diện tích 579 57ha 3 49 Nhóm đất phèn diện tích 715 52ha 4 31 Nhóm đất phù sa diện tích 48ha 11 20 Nhóm đất lập liếp diện tích 52ha 76 29 . Đề xuất đến năm 2025 phân thành 5 vùng là Vùng I định hướng phát triển cây vú sữa sầu riêng Vùng II định hướng phát triển các loại cây như cây vú sữa sầu riêng sapô Vùng III định hướng phát triển loại cây trồng chính là cây có múi cây trồng xen là cây chôm chôm Vùng IV 814 8ha định hướng phát triển loại cây trồng chính là cây chôm chôm cây trồng xen là cây có múi Vùng V 754 5ha không phát triển cây ăn quả. Abstract Chau Thanh and Cai Lay districts have natural favorable conditions to the growth and development of many types fruit trees. The survey results showed that the varieties of fruit trees which are planted here well grown and developed and got high yield. There are 4 major of soil groups in the whole region Arenosols occupies 579 57 hectares 3 49 acid sulphate soils 715 52 hectares 4 31 Alluvial soil occupies 48 hectares 11 20 and Raised beds soils occupy 52 hectares 76 29 . Proposed until 2025 land suitability classified into 5 regions Region I 3 811 hectares the orientational development of star apple durian Region II 3 804 hectares the orientational development of star apple durian sapodilla Region III hectares the

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
137    11    1    29-06-2022
195    46    3    29-06-2022
178    22    1    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.