Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

Nghiên cứu đã tập trung giải quyết các vấn đề chủ yếu: (i) Tổng hợp những lý luận cơ bản về tín dụng và rủi ro tín dụng tại các NHTM hiện nay, nghiên cứu đã trình bày rõ những khái niệm, đặc điểm, phân loại, nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng; các chỉ tiêu đo lường, đánh giá rủi ro tín dụng cũng như các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng; (ii) Phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng của Agribank Tân Thạnh trong giai đoạn 2018 - 2019, các nguyên nhân rủi ro tín dụng cũng như các hạn chế còn tồn tại tại Agribank Tân Thạnh; . | TẠP CHÍ KINH TẾ - CÔNG NGHIỆP Số 26 Tháng 01 2021 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN TÂN THẠNH TỈNH LONG AN Credit risk restricting solutions at the Vietnamese bank for Agriculture and Rural Development branch of Tan Thanh district Long An province 1 Nguyễn Thị Trà My 1 Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An Long An Việt Nam tramynguyen2020@ Tóm tắt Hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung và Agribank nói riêng đang trong quá trình hoàn thiện để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và quan trọng hơn là để nâng cao hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro. Đây là vấn đề lớn và phức tạp là yêu cầu cấp bách trong quản lý kinh doanh ngân hàng hiện nay. Trong phạm vi nghiên cứu hẹp của tác giả giới hạn trong phạm vi rủi ro tín dụng của Agribank Tân Thạnh trong giai đoạn 2018 - 2019 nghiên cứu đã tập trung giải quyết các vấn đề chủ yếu i Tổng hợp những lý luận cơ bản về tín dụng và rủi ro tín dụng tại các NHTM hiện nay nghiên cứu đã trình bày rõ những khái niệm đặc điểm phân loại nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng các chỉ tiêu đo lường đánh giá rủi ro tín dụng cũng như các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ii Phân tích đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng của Agribank Tân Thạnh trong giai đoạn 2018 - 2019 các nguyên nhân rủi ro tín dụng cũng như các hạn chế còn tồn tại tại Agribank Tân Thạnh và iii Đề ra những giải pháp kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Agribank Tân Thạnh để nâng cao hiệu quả tín dụng và mang lại lợi nhuận cho Chi nhánh trong thời gian tới. Abstract The Vietnamese banking system in general and Agribank in particular have been in the perfecting process to conform to international standards and more importantly to improve operational efficiency and reduce risks. This is a large and complex issue an urgent requirement in the current banking business management. In the narrow research scope of the thesis topic limited to the credit risk scope of Agribank Tan Thanh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.