Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho Sacombank – chi nhánh Long An thông qua mô hình thẻ điểm cân bằng

Việc áp dụng mô hình thẻ điểm cân bằng (Balancescore card) để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại là một trong những giải pháp mới, cần được tiến hành nghiên cứu thêm. Trong bài viết này, tác giả vận dụng cơ sở lý thuyết về mô hình thẻ điểm cân bằng để tiến hành nghiên cứu, đánh giá thực trạng, nêu ra những thành tựu, hạn chế trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại mà cụ thể là tại Sacombank chi nhánh Long An. | XUÂN KỶ HỢI GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHO SACOMBANK CHI NHÁNH LONG AN THÔNG QUA MÔ HÌNH THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TRẦN MINH TÂM TÓM TẮT Việc áp dụng mô hình thẻ điểm cân bằng Balancescore card để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại là một trong những giải pháp mới cần được tiến hành nghiên cứu thêm. Trong bài viết này tác giả vận dụng cơ sở lý thuyết về mô hình thẻ điểm cân bằng để tiến hành nghiên cứu đánh giá thực trạng nêu ra những thành tựu hạn chế trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng thương mại mà cụ thể là tại Sacombank chi nhánh Long An. Từ khóa Hiệu quả hoạt động kinh doanh thẻ điểm cân bằng ngân hàng thương mại SUMMARY The use of the balancescore card model to improve business activity performance of commercial banks is one of the new solutions that needs further study. In this article the author has applied the base of the theory about the balancescore card model to do research to assess the actual situation and mentioned the achievements and the restriction in the business activity of commercial banks concretely the Sacombank Long An branch. Key words Business activity performance balancescore card commercial banks 1. Đặt vấn đề Hiện nay cũng như các Ngân hàng thương mại NHTM khác hiệu quả hoạt động kinh doanh của Sacombank chi nhánh Long An trong những năm qua có sự chuyển biến tích cực không chỉ đảm bảo được đời sống của người lao động mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Long An đi lên. Tuy nhiên để duy trì kết quả hoạt động kinh doanh tốt không phải là điều dễ dàng nhất là trong bối cảnh hiện nay khi mà các ngân hàng đang tăng cường sức cạnh tranh với nhau về thị phần cũng như về cung sách phục vụ. Việc tăng trưởng kết quả kinh doanh cũng phải gắn liền với việc đảm bảo các hệ số an toàn trong hoạt động. Nên việc nghiên cứu để tìm ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Sacombank chi nhánh Long An là điều cần thiết. 2. Thực trạng Kết quả kinh doanh của .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
13    15    1    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.