Phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Long An

Nhận thấy được tầm quan trọng của việc phát triển dịch vụ bảo lãnh trong nền kinh tế hiện nay nhưng chưa được quan tâm đúng mức, tác giả muốn thông qua đề tài nghiên cứu này để có cái nhìn toàn diện về hoạt động bảo lãnh ngân hàng của Sacombank - Chi nhánh Long An. | TẠP CHÍ KINH TẾ - CÔNG NGHIỆP Số 26 Tháng 01 2021 PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN - CHI NHÁNH LONG AN Development of guarantee activities at Saigon Commercial Joint Stock Bank - Long An branch 1 ThS. Hà Mỹ Thanh 1 Ngân hàng Sacombank chi nhánh Long An Long An Việt Nam hamythanhbuh@ Tóm tắt Nhận thấy được tầm quan trọng của việc phát triển dịch vụ bảo lãnh trong nền kinh tế hiện nay nhưng chưa được quan tâm đúng mức tác giả muốn thông qua đề tài nghiên cứu này để có cái nhìn toàn diện về hoạt động bảo lãnh ngân hàng của Sacombank - Chi nhánh Long An. Từ đó giúp Sacombank nắm bắt được những điểm còn hạn chế nguyên nhân của những hạn chế và định ra phương hướng kinh doanh phù hợp. Bên cạnh đó tác giả đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng nhầm nâng cao chất lượng dịch vụ nâng cao năng lực cạnh tranh để phù hợp với sự phát triển của thị trường cũng như những nhu cầu ngày càng đa dạng đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng. Abstract Recognizing the importance of the development of guarantee services in the current economy but this has not been given moderate attention the author wants through this research topic to have a comprehensive view of the bank guarantee operation of Sacombank - Long An Branch. From that it helps Sacombank grasp the shortcomings the causes of the limitations and work out an appropriate business direction. In addition the author proposes some major solutions to develop bank guarantee activities to improve service quality competitiveness to suit the development of the market as well as needs which are increasingly diversified more and more demanding from customers. Từ khóa Bảo lãnh ngân hàng ngân hàng thương mại bank guarantee commercial bank. 1. Đặt vấn đề Trong nền kinh tế hiện đại ngành ngân hàng nói chung có những biến đổi tích cực và phát triển vững vàng nhưng giữa các ngân hàng nói riêng lại có sự cạnh tranh quyết liệt. Các dịch vụ cơ bản như cho

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    15    1    29-06-2022
10    7    1    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.