Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ công tại Ủy ban nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Đề tài nghiên cứu, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ công nhằm tìm ra những yếu tố chính tác động đến sự hài lòng của khách hàng khi đến giao dịch hành chính tại Ủy ban nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. | TẠP CHÍ KINH TẾ - CÔNG NGHIỆP Số 29 30 Tháng 01 2022 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Factors affecting customer satisfaction with the quality of public services at People s Committee of District 7 Ho Chi Minh City 1 Nguyễn Thanh Hải 1 Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An Long An Việt Nam haibtp10q3@ Tóm tắt Đề tài nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ công nhằm tìm ra những yếu tố chính tác động đến sự hài lòng của khách hàng khi đến giao dịch hành chính tại Ủy ban nhân dân Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu dựa trên số liệu thu nhập từ 175 khách hàng. Tác giả sử dụng phương pháp định lượng để thực hiện nghiên cứu này. Kết quả có 5 nhóm nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ công tại Ủy ban nhân dân Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh gồm Phương pháp phục vụ Thái độ phục vụ Năng lực cán bộ - công chức Quy trình - thủ tục Cơ sở vật chất. Từ kết quả nghiên cứu tác giả đã đưa ra những đề xuất kiến nghị với các cơ quan chức năng có giải pháp xây dựng hoàn thiện nhằm phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Abstract The topic researches and analyzes the factors affecting customer satisfaction for public service quality to find out the main factors impact on customer satisfaction when going to administrative transactions at the People s Committee of District 7 Ho Chi Minh City. The study is based on income data from 175 customers. The author used quantitative method to conduct this study. As a result there are 5 groups of factors affecting the quality of public services at the People s Committee of District 7 Ho Chi Minh City including Service method service attitude capacity of cadres and civil servants process procedures facilities. From the research results the author has made suggestions and recommendations to the authorities to have constructive and complete solutions to serve customers .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    16    1    29-06-2022
40    19    1    29-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.