Luận văn Thạc sĩ Luật học: Một số vấn đề về thời hiệu khởi kiện về thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ những quy định của PLDS về thời hiệu khởi kiện về thừa kế, trong đó các quy định liên quan giữa và Pháp lệnh Thừa kế, BLDS. Sự liên quan giữa và . Sự liên quan giữa Chương VIII Phần thứ nhất quy định chung về “Thời hiệu” với BLDS. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN HẢI AN Một số vấn đề về thời hiệu khởi kiện về thừa kế trong pháp luật dân sự Việt Nam LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn TS. Phạm Công Lạc Hà nội - 2004 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1 THỜI HIỆU TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ 9 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ THỜI HIỆU 9 Khái niệm thời hiệu trong pháp luật trong pháp luật dân sự 9 Ý nghĩa của thời hiệu 9 Các loại thời hiệu 10 Cách tính thời hiệu 20 Thời gian không tính vào thời hiệu khởi kiện và bắt đầu lại 23 thời hiệu khởi kiện QUY ĐỊNH VỀ THỜI HIỆU CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRÊN 29 THẾ GIỚI Thời hiệu trong BLDS Nhật Bản 29 Thời hiệu trong BLDS của nƣớc cộng hòa Pháp còn gọi là 34 bộ luật Napoleon Thời hiệu trong BLDS VÀ Thƣơng mại Thái Lan 39 Thời hiệu trong BLDS Cộng hòa liên bang Đức 43 Chƣơng 2 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ 49 VÀ QUY ĐỊNH VỀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VÀ THỪA KẾ TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ Sự phát triển của pháp luật về thừa kế trong pháp luật Việt 49 Nam qua các thời kỳ lịch sử Thời kỳ phong kiến từ khi lập nƣớc cho đến khi thực dân 49 pháp xâm lƣợc năm 1858 Thời kỳ Pháp thuộc từ năm 1858 đến năm 1945 53 Thời kỳ giành độc lập từ sau Cách mạng Tháng Tám đến 54 nay Những quy định về thời hạn khởi kiện về thừa kế trong 67 pháp luật dân sự Thời hiệu khởi kiện về thừa kế theo quy định của pháp luật 67 thừa kế Thời hiệu khởi kiện về quyền thừa kế theo quy định của Bộ 70 luật dân sự Thời hiệu khởi kiện và thừa kế theo quy định của Nghị 73 quyết số 58 1998 UBTVQH10 ngày 20-8-1998 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội Thời hiệu khởi kiện và thừa kế theo quy định của Nghị 75 quyết số 02 2004 NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán TANDTC ngày 10-8-2004 Chƣơng 3 THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 79 HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ THỜI HIỆU KHỞI KIỆN VỀ THỪA KẾ CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ Về việc xác định sự bất khả kháng và trở ngại khách 79 quan là thời gian không tính vào hiệu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
56    82    1    19-07-2024
101    540    2    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.