Luận văn Thạc sĩ Luật học: Biện pháp điều tra khám xét theo luật tố tụng hình sự Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của luận văn là từ việc giải mã các vấn đề lý luận, đánh giá các quy định của pháp luật về biện pháp điều tra khám xét và thực tiễn áp dụng, luận văn đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về khám xét trong luật Tố tụng hình sự Việt Nam, đồng thời đề xuất những giải pháp khác nâng cao hiệu quả của biện pháp điều tra này trong thực tiễn thực hiện. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ NHÀN BIÖN PH P IÒU TRA KH M XÐT THEO LUËT Tè TôNG H NH Sù VIÖT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ NHÀN BIÖN PH P IÒU TRA KH M XÐT THEO LUËT Tè TôNG H NH Sù VIÖT NAM Chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự Mã số 60 38 01 04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán bộ hướng dẫn khoa học TS. LÊ LAN CHI HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố tại bất kỳ công trình khoa học nào khác. Các trích dẫn và ví dụ đưa ra đảm bảo chính xác trung thực. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật Đại học quốc gia Hà Nội xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Người cam đoan Nguyễn Thi Nha ̣ ̀n MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng MỞ ĐẦU . 1 Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA KHÁM XÉT TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ . 7 . Khái niệm đặc điểm của biện pháp điều tra khám xét . 7 . Khái niệm . 7 . Đặc điểm. 10 . Ý nghĩa của việc quy định biện pháp điều tra khám xét trong luật tố tụng hình sự . 15 . Lịch sử phát triển của các quy định về biện pháp điều tra khám xét từ năm 1945 đến trước ngày 01 07 2004 . 17 . Từ năm 1945 đến trước năm 1975 . 17 . Từ năm 1975 đến trước 01 07 2004 . 20 . Các quy định về biện pháp điều tra khám xét trong luật tố tụng hình sự của một số quốc gia trên thế giới . 23 . Luật tố tụng hình sự của Nhật Bản. 23 . Luật Tố tụng hình sự của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ . 25 . Luật Tố tụng hình sự của Liên bang Nga . 27 Chương 2 QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 2003 VỀ BIỆN PHÁP ĐIỀU TRA KHÁM XÉT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG . 33 . Các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003 về biện pháp điều tra khám xét . 33 . Căn cứ khám xét . 33 . Thẩm quyền ra lệnh và tiến hành khám xét . 36 . Các biện .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
97    100    2    18-06-2024
38    373    2    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.