Luận văn Thạc sĩ Luật học: Đăng ký giao dịch bảo đảm tiền vay theo pháp luật Việt Nam

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm làm rõ những vấn đề lí luận về đăng ký giao dịch đảm bảo; làm rõ thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về đăng ký giao dịch đảm bảo tiền vay; Làm rõ những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của chúng để làm cơ sở đề xuất một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TỐNG THỊ THU TRANG NG Ký GIAO DÞCH B O M TIÒN VAY THEO PH P LUËT VIÖT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TỐNG THỊ THU TRANG NG Ký GIAO DÞCH B O M TIÒN VAY THEO PH P LUËT VIÖT NAM Chuyên ngành Luật kinh tế Mã số 60 38 01 07 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán bộ hƣớng dẫn khoa học TS. HOÀNG ANH TUẤN HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Đặng Quang Phương. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Người cam đoan Tống Thị Thu Trang MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng sơ đồ MỞ ĐẦU . 1 Chƣơng 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM TIỀN VAY . 11 . Một số khái niệm trong đăng ký giao dịch bảo đảm tiền vay . 11 . Khái niệm giao dịch bảo đảm. 11 . Khái niệm giao dịch bảo đảm tiền vay . 13 . Khái niệm tài sản bảo đảm tiền vay . 14 . Khái niệm đăng ký giao dịch bảo đảm tiền vay . 15 . Đăng ký giao dịch bảo đảm tiền vay . 17 . Đặc điểm chung của đăng ký giao dịch bảo đảm tiền vay . 17 . Mục đích của đăng ký giao dịch bảo đảm tiền vay . 19 . Ý nghĩa của đăng ký giao dịch bảo đảm tiền vay . 21 . Chủ thể của đăng ký giao dịch bảo đảm tiền vay. 22 . Hiệu lực pháp lý của đăng ký giao dịch bảo đảm tiền vay . 24 . Xác lập và chấm dứt quan hệ pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm tiền vay . 28 . Các giao dịch bảo đảm bắt buộc phải đăng ký . 29 . Pháp luật chỉnh hoạt động đăng ký giao dịch bảo đảm tiền vay ở Việt Nam . 32 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.