Luận văn Thạc sĩ Luật học: Nguyên tắc đối xử bình đẳng đối với cổ đông trong công ty niêm yết ở Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh việc đưa ra các quy định pháp luật phù hợp, hiệu quả và rõ ràng đối với nguyên tắc đối xử bình đẳng với cổ đông trong công ty niêm yết tại Việt Nam. Bên cạnh đó, đề tài cũng hướng đến mục tiêu đề xuất các kiến nghị nhằm thúc đẩy việc thực hiện và áp dụng hiệu quả các nguyên tắc quản trị tốt trong lĩnh vực này. | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN THANH HẢI NGUY N T C èI Xö B NH NG VíI C C Cæ NG TRONG C NG TY NI M YÕT ë VIÖT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN THANH HẢI NGUY N T C èI Xö B NH NG VíI C C Cæ NG TRONG C NG TY NI M YÕT ë VIÖT NAM Chuyên ngành Luật kinh tế Mã số 60 38 50 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán bộ hướng dẫn khoa học PGS. TS. ĐINH DŨNG SỸ HÀ NỘI - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ chuyên ngành luật kinh tế Nguyên tắc đối xử bình đẳng đối với các cổ đông trong công ty niêm yết ở Việt Nam là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội. Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn Hà Nội ngày 06 tháng 04 năm 2015 Tác giả luận văn Trần Thanh Hải MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu chữ viết tắt Danh mục các bảng MỞ ĐẦU .1 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG TRONG CÔNG TY NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM . 6 . Khái niệm quản trị công ty .6 . Công ty niêm yết và quyền lợi của các cổ đông trong công ty niêm yết .7 . Khái niệm về công ty niêm yết theo pháp luật Việt Nam .7 . Quyền lợi của các cổ đông trong công ty niêm yết .9 . Nội dung và vai trò nguyên tắc đối xử bình đẳng với cổ đông trong công ty niêm yết .10 . Nguyên tắc đối xử bình đẳng với cổ đông trong công ty niêm yết .10 . Vai trò nguyên tắc đối xử bình đẳng với cổ đông trong công ty niêm yết .13 . Những điểm đặc thù của Nguyên tắc đối xử bình đẳng trong Công ty niêm yết .16 . Thông lệ quốc tế về nguyên tắc đối xử bình đẳng với các cổ đông .17 . Nguyên tắc đối xử bình đẳng với các .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
454    49    3    30-11-2023
6    61    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.