Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hiểu biết tài chính của người trẻ tại Việt Nam

Bài nghiên cứu nhằm xác định mức độ hiểu biết tài chính của người trẻ tại Việt Nam và các nhân tố ảnh hưởng (bao gồm yếu tố nhân khẩu học, yếu tố cá nhân và các ảnh hưởng từ mối quan hệ xã hội). Dữ liệu sơ cấp được thu thập qua một khảo sát với bộ câu hỏi được xây dựng dựa trên nghiên cứu nổi tiếng của Lusardi và Michell. Mời các bạn tham khảo! | Working Paper Vol 1 No 5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HIỂU BIẾT TÀI CHÍNH CỦA NGƯỜI TRẺ TẠI VIỆT NAM Nguyễn Thị Ngân Hà1 Sinh viên K55 Ngân hàng và Tài chính Quốc tế Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội Việt Nam Nguyễn Đỗ Quyên Giảng viên bộ môn Tài chính doanh nghiệp Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội Việt Nam Tóm tắt Bài nghiên cứu nhằm xác định mức độ hiểu biết tài chính của người trẻ tại Việt Nam và các nhân tố ảnh hưởng bao gồm yếu tố nhân khẩu học yếu tố cá nhân và các ảnh hưởng từ mối quan hệ xã hội . Dữ liệu sơ cấp được thu thập qua một khảo sát với bộ câu hỏi được xây dựng dựa trên nghiên cứu nổi tiếng của Lusardi và Michell. Sau quá trình thu thập có 401 người tham gia khảo sát đáp ứng đủ những điều kiện sau là người Việt Nam trẻ tuổi từ 18 đến 25 tuổi đang học hoặc đã tốt nghiệp đại học dưới 3 năm. Nghiên cứu đưa ra hai kết luận chính. Thứ nhất hiểu biết tài chính của người trẻ tại Việt Nam là ở mức thấp. Thứ hai nghiên cứu chỉ ra rằng mức độ hiểu biết tài chính chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi các yếu tố cá nhân tiếp đó là các yếu tố xã hội và cuối cùng là yếu tố nhân khẩu học. Cụ thể mô hình hồi quy cho thấy các yếu tố cá nhân có ảnh hưởng đáng kể là nhận thức tri thức ngành và năm học sự độc lập tài chính và sự tự tin tài chính. Đối với yếu tố xã hội những người có hiểu biết tài chính cao thường đến từ những gia đình có kế hoạch hưu trí rõ ràng trong khi đó yếu tố tương tác xã hội của gia đình family social interactions level và thị hiếu theo thời gian của bạn bè peers time preference lại cho th ấy m ối quan h ệ ng ược chiều với biến phụ thuộc này. Bên cạnh đó dù không được công nhận trong mô hình hồi quy nhưng cũng có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm giới tính và tình trạng hôn nhân. Từ khóa mức độ hiểu biết tài chính người trẻ tại Việt Nam yếu tố cá nhân yếu tố xã hội. DETERMINANTS OF FINANCIAL LITERACY LEVEL AMONG YOUNG ADULTS IN VIET NAM 1 Tác giả liên hệ Email FTU

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.