Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đến hành vi mua của người tiêu dùng

Nghiên cứu cho thấy các yếu tố thuộc CSR có ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng tại các doanh nghiệp này. Kết quả này đóng góp một phần to lớn trong công cuộc hoạch định chiến lược phát triển bền vững và gia tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại thị trường Việt Nam. Mời các bạn tham khảo! | Working Paper Vol 1 No 2 ẢNH HƯỞNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM NHÂN THỌ ĐẾN HÀNH VI MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Mai Thị Diệu Linh1 1Lê Thị Diệu Linh Âu Ái Inh Sinh viên K56 Tài chính quốc tế Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh Việt Nam Nguyễn Trần Sỹ Giảng viên Bộ môn Cơ sở - Cơ bản Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh Việt Nam Tóm tắt Trong bối cảnh hiện đại hóa ngày nay sức khỏe và tinh thần là vấn đề được đặt lên hàng đầu của nhân loại. Vì vậy các doanh nghiệp cần không ngừng chú ý triển khai các chiến lược mới đặc biệt là chiến lược thực hiện trách nhiệm xã hội. Có thể nói việc thực hiện trách nhiệm xã hội là yếu tố rất quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ bảo hiểm nhân thọ. Thông qua bài báo này tác giả xây dựng mô hình ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp CSR ngành bảo hiểm nhân thọ đến hành vi mua của người tiêu dùng. Kết quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố thuộc CSR có ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng tại các doanh nghiệp này. Kết quả này đóng góp một phần to lớn trong công cuộc hoạch định chiến lược phát triển bền vững và gia tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại thị trường Việt Nam. Từ khoá Người tiêu dùng NTD trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp CSR IMPACTS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OF LIFE INSURANCE COMPANY ON CUSTOMER S BUYING BEHAVIOURS Abstract In today s modernization context health and spirit are the top priority issues of mankind. Therefore businesses need to constantly pay attention to implementing new strategies especially strategies for implementing social responsibility. It can be said that the implementation of social responsibility is a very important factor determining the success or failure of an enterprise especially businesses operating in the life insurance service business. Through this article the .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.