Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2021-2022 - Trường THCS Đại Tự

Nhằm giúp các em học sinh có thêm tài liệu ôn tập kiến thức, kĩ năng cơ bản, và biết cách vận dụng giải các bài tập một cách nhanh nhất và chính xác. Hãy tham khảo Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2021-2022 - Trường THCS Đại Tự để tích lũy kinh nghiệm giải đề các em nhé! | TRƯỜNG THCS ĐẠI TỰ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I TIẾNG ANH 7 Năm học 2021 2022 Thời gian 45 phút Họ và Tên . Lớp I. Listen and choose the correct answer. 1pt 1. Chu Van An was born in . A. Thanh Xuan District B. Thanh Ba District C. Thanh Tri District 2. He passed the . examination B. royal examination C. regional examination 3. He began his career as a A. worker B. teacher C. doctor 4. He died in . A. 1307 B. 1373 C. 1337 II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently. 1pt 1. A. stopped B. carried C. looked D. watched 2. A. gift B. region C. geography D. germ . children B. chili C. chaos D. chicken 4. A. bread B. cheap C. repeat D. teach III. Choose the best answer from A B C or D to complete the following sentences. 2pts 1. Khue Van Palivilion is as the symbol of HN city. A. regarded B. surrounded C. expected D. considered 2. I haven t got .bread left for breakfast. 3. Would you like .yoghurt and cold water A. any B. a D. some 4. What would you like to drink now . A. No thanks B. Yes please C. I like to do nothing D. Orange juice please 5. . pepper does she want A. How much B. How often C. How many D. How long 6. Oxford University the oldest university in the English speaking world. A. considered to be B. is regarded as C. is considered being D. is regarded 7. Many kinds of fruits and vegetables at the floating market in Can Tho. A. are selling B. will sell C. sell D. are sold 8. The laboratory is to the main building. A. in front B. between C. next D. near IV. Put the verbs in the correct form chia động từ trong ngoặc với câu bị động ở thì quá khứ đơn . 1pt 1. This computer . use for two years ago. 2. America . discover by Christopher Columbus. 3. I call .you tomorrow. 4. Mary watch .TV last night. V. Fill each blank with How many and How much. 2pt 1 . beef do you want for dinner 2 . books do you want buy 3 . languages do you speak 4. . soda does she want 5. . is a kilo of rice 6 . pencils in this box 7. . .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
138    783    2    25-06-2024
10    90    1    25-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.