Quyết định số 3598/2021/QĐ-BCT

Quyết định số 3598/2021/QĐ-BCT ban hành về việc phê duyệt kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2021. Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012. | BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 3598 QĐ BCT Hà Nội ngày 31 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CUNG CẤP ĐIỆN VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA NĂM 2021 BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 98 2017 NĐ CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012 Căn cứ Nghị định số 137 2013 NĐ CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện lực Căn cứ Thông tư số 40 2014 TT BCT ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy trình Điều độ hệ thống điện quốc gia Căn cứ Thông tư số 31 2019 TT BCT ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 40 2014 TT BCT quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia Căn cứ Thông tư số 25 2016 TT BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải Căn cứ Thông tư số 30 2019 TT BCT ngày 18 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 25 2016 TT BCT quy định hệ thống điện truyền tải Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Văn bản số 8488 EVN KH ngày 28 tháng 12 năm 2020 về kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2021 Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2021 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam lập với các nội dung chính như sau 1. Tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện tại đầu cực máy phát và nhập khẩu của toàn quốc bao gồm cả sản lượng điện mặt trời mái nhà năm 2021 là 262 410 tỷ kWh trong đó mùa khô là 126 896 tỷ kWh và mùa mưa là 135 515 tỷ kWh. 2. Công suất cực đại Pmax toàn quốc năm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.