Quyết định số 178/2021/QĐ-BTP

Quyết định số 178/2021/QĐ-BTP ban hành về việc ban hành kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020. Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. | BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 178 QĐ BTP Hà Nội ngày 05 tháng 02 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH GIÁO DỤC TẠI XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 Căn cứ Nghị định số 34 2016 NĐ CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Căn cứ Nghị định số 154 2020 NĐ CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 34 2016 NĐ CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Căn cứ Nghị định số 96 2017 NĐ CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp Căn cứ Quyết định số 126 QĐ TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường thị trấn. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Thành viên Ban soạn thảo Tổ biên tập Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường thị trấn Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Chánh Văn phòng Bộ Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận THỨ TRƯỞNG Như Điều 3 Bộ trưởng để báo cáo Lưu .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.