Quyết định số 667/2021/QĐ-BTP

Quyết định số 667/2021/QĐ-BTP ban hành kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”. Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp. | BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 667 QĐ BTP Hà Nội ngày 4 tháng 5 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT THEO TINH THẦN VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 96 2017 NĐ CP ngày 16 8 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp Căn cứ Nghị quyết số 01 NQ CP ngày 01 01 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Bộ Tư pháp QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia Định hướng xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Chánh Văn phòng Bộ Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . BỘ TRƯỞNG Nơi nhận Như Điều 3 để t h Các Thứ trưởng để chỉ đạo t h Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp Lưu VT Viện KHPL 20 . Lê Thành Long KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ TỔ CHỨC THI HÀNH PHÁP LUẬT THEO TINH THẦN VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG Ban hành kèm theo Quyết định số 667 QĐ BTP ngày 4 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 1. Mục đích Trao đổi thảo luận để nhận thức rõ về xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2021 2030 thể hiện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng mà trọng tâm là hoàn thiện toàn diện đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bảo đảm quyền con người quyền công dân xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch vững mạnh tinh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.