Quyết định số 991/2021/QĐ-BTP

Quyết định số 991/2021/QĐ-BTP ban hành về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Căn cứ Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20/6/2014. Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. | BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Số 991 QĐ-BTP Hà Nội ngày 11 tháng 6 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Luật Công chứng số 53 2014 QH13 ngày 20 6 2014 Căn cứ Nghị định số 29 2015 NĐ-CP ngày 15 03 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng Căn cứ Nghị định số 96 2017 NĐ-CP ngày 16 8 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp Căn cứ Nghị định số 63 2010 NĐ-CP ngày 08 6 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92 2017 NĐ-CP ngày 07 8 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính Căn cứ Thông tư số 04 2015 TT-BTP ngày 15 4 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng Căn cứ Thông tư số 01 2021 TT-BTP ngày 03 02 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng Căn cứ Thông tư số 02 2017 TT-VPCP ngày 31 10 2017 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính được chuẩn hóa thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nội dung công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực công chứng tại Quyết định số 2007 QĐ-BTP ngày 26 9 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và nội dung công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp tại Quyết định số 711 QĐ-BTP ngày 23 5 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp Thủ trưởng .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
182    135    4    07-12-2023
25    277    2    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.