Quyết định số 335/2021/QĐ-BGDĐT

Quyết định số 335/2021/QĐ-BGDĐT quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo. Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017; | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠO Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 335 QĐ BGDĐT Hà Nội ngày 15 tháng 01 năm 2021 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH TÀI SẢN CÓ GIÁ TRỊ LỚN SỬ DỤNG VÀO MỤC ĐÍCH KINH DOANH CHO THUÊ TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Quản lý sử dụng tài sản công số 15 2017 QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 Căn cứ Nghị định số 69 2017 NĐ CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo Căn cứ Nghị định số 151 2017 NĐ CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công Căn cứ Thông tư số 144 2017 TT BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151 2017 NĐ CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý sử dụng tài sản công Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Quyết định này quy định về tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Đối tượng áp dụng Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân có liên quan đến việc phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh cho thuê. Điều 2. Tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh cho thuê Tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 56 Điểm a Khoản 2 Điều 57 Luật Quản lý sử dụng tài sản công là tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên 01 đơn vị tài sản. Điều 3. Tổ chức thực hiện 1. Đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh cho thuê có trách nhiệm thực hiện các bước theo trình tự để lập và trình phê

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    67    1    30-11-2023
21    107    1    30-11-2023
11    85    1    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.